ಗೌರ-ಆರತಿ

Gaura-ārati (in Kannada)

(ಕಿಬ)ಜಯ ಜಯ ಗೋರಾಚಾಂದೇರ್ ಆರತಿ ಕೋ ಶೋಭಾ
ಜಾಹ್ನವೀ-ತಟ-ವನೇ ಜಗ-ಮನ-ಲೋಭಾ

ದಖಿಣೆ ನೀತಾಇಚಾಂದ್, ಬಾಮೇ ಗದಾಧರ
ನಿಕಟೇ ಅದ್ವೈತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಛತ್ರಧರ

ಬೋಸಿಯಾಛೇ ಗೋರಾಚಾಂದ ರತ್ನ-ಸಿಂಹಾಸನೇ
ಆರತಿ ಕೋರೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ-ಆದಿ ದೇವ-ಗಣೇ

ನರಹರಿ-ಆದಿ ಕೋರಿ ‘ ಚಾಮರ ಢುಲಾಯ
ಸಂಜಯ ಮುಕುಂದ ಬಾಸು ಘೋಷಾದಿ ಗಾಯ

ಶಂಖ ಬಾಜೇ ಘಂಟಾ ಬಾಜೇ ಬಾಜೇ ಕರತಾಲ
ಮಧುರ ಮೃದಂಗ ಬಾಜೇ ಪರಮ ರಸಾಲ

ಬಹು ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಜಿನಿ ‘ ವದನ ಉಜ್ಜ್ವಲ
ಗಲ-ದೇಶೇ ಬನ-ಮಾಲಾ ಕೋರೆ ಝಲಮಲ

ಶಿವ-ಶುಕ-ನಾರದ ಪ್ರೇಮೇ ಗದಗದ
ಭಕತಿವಿನೋದ ದೇಖೇ ಗೋರಾರ ಸಂಪದ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು