ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ

Tumi Sarveśvareśvara (in Kannada)

ತುಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರ, ಬ್ರಜೇಂದ್ರ-ಕುಮಾರ
ತೋಮಾರ ಇಚ್ಛಾಯ ವಿಶ್ವೇ ಸೃಜನ ಸಂಹಾರ

ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕೊರೇನ ಸೃಜನ
ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೋ ವಿಷ್ಣು ಕೊರೇನ ಪಾಲನ

ತವ ಇಚ್ಛಾ ಮತೇ ಶಿವ ಕೊರೇನ ಸಂಹಾರ
ತವ ಇಚ್ಛಾ ಮತೇ ಮಾಯಾ ಸೃಜೇ ಕಾರಾಗಾರ

ತವ ಇಚ್ಛಾ-ಮತೇ ಜೀವೇರ್ ಜನಮ-ಮರಣ
ಸಮೃದ್ಧಿ-ನಿಪಾತ ದುಃಖ ಸುಖ-ಸಂಘಟನ

ಮಿಛೇ ಮಾಯಾ-ಬದ್ಧ ಜೀವ ಆಶಾ-ಪಾಶೇ ಫಿರೇ ‘
ತವ ಇಚ್ಛಾ ಬಿನಾ ಕಿಛು ಕೋರಿತೇ ನಾ ಪಾರೇ

ತುಮಿ ತೊ’ ರಖಕ ಆರ್ ಪಾಲಕ ಆಮಾರ
ತೋಮಾರ ಚರಣ ಬಿನಾ ಆಶಾ ನಾಹಿ ಆರ

ನಿಜ-ಬಲ-ಚೇಷ್ಟಾ-ಪ್ರತಿ ಭರಸಾ ಛಾಡಿಯಾ
ತೋಮಾರ ಇಚ್ಛಾಯ್ ಆಛಿ ನಿರ್ಭರ ಕೋರಿಯಾ

ಭಕತಿವಿನೋದ ಅತಿ ದೀನ ಅಕಿಂಚನ
ತೋಮಾರ ಇಚ್ಛಾಯ್ ತಾ ‘ ರ ಜೀವನ ಮರಣ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು