ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ

Nāma-saṅkīrtana (in Kannada)

ಹರಿ ಹರಯೇ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವಾಯ ನಮಃ
ಯಾದವಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ

ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ
ಗಿರಿಧಾರೀ ಗೋಪೀನಾಥ ಮದನ-ಮೋಹನ

ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ-ನಿತ್ಯಾನಂದ-ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ-ಸೀತಾ
ಹರಿ ಗುರು ವೈಷ್ಣವ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ

ಶ್ರೀ-ರೂಪ ಸನಾತನ ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ್
ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಪಾಲ-ಭಟ್ಟ ದಾಸ ರಘುನಾಥ್

ಏಇ ಛಾಯ್ ಗೋಸಾಇರ್ ಕೋರಿ ಚರಣ ವಂದನ್
ಜಾಹಾ ಹೋಇತೆ ಬಿಘ್ನ-ನಾಶ್ ಅಭೀಷ್ಟ-ಪೂರಣ್

ಏಇ ಛಯ್ ಗೋಸಾಇ ಜಾರ್ ಮುಇ ತಾರ್ ದಾಸ್
ತಾ ಸಬಾರ ಪದ-ರೇಣು ಮೋರ ಪಂಚ-ಗ್ರಾಸ್

ತಾದೇರ ಚರಣ-ಸೆಬಿ-ಭಕ್ತ-ಸನೆ ಬಾಸ್
ಜನಮೆ ಜನಮೆ ಹೋಯ್ ಏಇ ಅಭಿಲಾಷ್

ಏಇ ಛಯ್ ಗೋಸಾಇ ಜಬೆ ಬ್ರಜೆ ಕೊಇಲಾ ಬಾಸ್
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ ಕೊರಿಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್

ಆನಂದೇ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಭಜ ಬೃಂದಾವನ್
ಶ್ರೀ-ಗುರು-ವೈಷ್ಣವ-ಪದೇ ಮಜಾಇಯಾ ಮನ್

ಶ್ರೀ-ಗುರು-ವೈಷ್ಣವ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ ಕೋರಿ ಆಶ್
ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೋಹೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು