ಮನಃ-ಶಿಕ್ಷಾ

Manaḥ-śikṣā (in Kannada)

ನಿತಾಇ-ಪದ-ಕಮಲ, ಕೋಟಿ-ಚಂದ್ರ-ಸುಶೀತಲ,
ಜೇ ಛಾಯಾಯ್ ಜಗತ ಜುರಾಯ್
ಹೇನೋ ನಿತಾಇ ಬಿನೇ ಭಾಇ, ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪಾಇತೇ ನಾಇ,
ದೃಢ ಕೋರಿ ‘ ಧರೋ ನೀತಾಇರ್ ಪಾಯ್

ಸೇ ಸಂಬಂಧ ನಾಹಿ ಜಾ’ರ್, ಬೃಥಾ ಜನ್ಮ ಗೋಲೋ ತಾ’ರ್,
ಸೇಇ ಪಶು ಬೋಡೋ ದುರಾಚಾರ್
ನಿತಾಇ ನಾ ಬೋಲಿಲೋ ಮುಖೇ, ಮಜಿಲೋ ಸಂಸಾರ-ಸುಖೇ,
ವಿದ್ಯಾ-ಕುಲೇ ಕಿ ಕೋರಿಬೇ ತಾರ್

ಅಹಂಕಾರೇ ಮತ್ತ ಹೋಇಯಾ, ನಿತಾಇ-ಪದ ಪಾಸರಿಯಾ,
ಅಸತ್ಯೇರೇ ಸತ್ಯ ಕೋರಿ ಮಾನಿ
ನಿತಾಇಯೇರ್ ಕೋರುಣಾ ಹಬೆ, ಬ್ರಜೇ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪಾಬೇ,
ಧರೋ ನಿತಾಇ-ಚರಣ ದು’ಖಾನಿ

ನಿತಾಇಯೇರ್ ಚರಣ ಸತ್ಯ, ತಾಹಾರ ಸೇವಕ ನಿತ್ಯ,
ನಿತಾಇ-ಪದ ಸದಾ ಕೋರೋ ಆಶ
ನರೋತ್ತಮ ಬೋಡೋ ದುಖೀ, ನಿತಾಇ ಮೋರೇ ಕೋರೋ ಸುಖೀ,
ರಾಖೋ ರಾಂಗಾ-ಚರಣೇರ ಪಾಶ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು