ಮಾನಸ ದೇಹ ಗೇಹ

Mānasa Deha Geha (in Kannada)

ಮಾನಸ, ದೇಹೋ, ಗೇಹೋ, ಜೋ ಕಿಛು ಮೋರ್
ಅರ್ಪಿಲು ತುವಾ ಪದೇ, ನನ್ದ-ಕಿಶೋರ್

ಸಂಪುದೇ ವಿಪದೇ, ಜೀವನೇ-ಮರಣೇ
ದಾಯ್ ಮಮ ಗೇಲಾ, ತುವಾ ಓ-ಪದ ಬರಣೇ

ಮಾರೋಬಿ ರಾಖೋಬಿ-ಜೋ ಇಚ್ಛಾ ತೋಹಾರಾ
ನಿತ್ಯ-ದಾಸ ಪ್ರತಿ ತುವಾ ಅಧಿಕಾರಾ

ಜನ್ಮಾಓಬಿ ಮೋಏ ಇಚ್ಛಾಜದಿ ತೋರ್
ಭಕ್ತ-ಗೃಹೇ ಜನಿ ಜನ್ಮ ಹಉ ಮೋರ್

ಕೀಟ-ಜನ್ಮ ಹಉ ಜಥಾ ತುವಾ ದಾಸ್
ಬಹಿರ್-ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ-ಜನ್ಮೇ ನಾಹಿ ಆಶ್

ಭಕ್ತಿ-ಮುಕ್ತಿ-ಸ್ಪೃಹಾ ವಿಹೀನ ಜೇ ಭಕ್ತ
ಲಬೈತೇ ತಾಕೋ ಸಂಗ ಅನುರಕ್ತ

ಜನಕ, ಜನನೀ, ದಯಿತ, ತನಯ್
ಪ್ರಭು, ಗುರು, ಪತಿ-ತುಹೂ ಸರ್ವ-ಮೋಯ್

ಭಕತಿವಿನೋದ ಕೋಹೇ ಶುನೋ ಕಾನ!
ರಾಧಾ-ನಾಥ! ತುಹು ಹಾಮಾರ ಪರಾಣ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು