ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Kannada)

ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ ಬೋಲ್ ಬೋಲೋ ರೇ ಸೋಬಾಇ
(ಏಇ) ಶಿಖಾ ದಿಯಾ, ಸಬ್ ನದೀಯಾ
ಫಿರ್ಛೇ ನೇಚೇ’ ಗೌರ-ನಿತಾಇ
(ಮಿಛೇ) ಮಾಯಾರ್ ಬೋಶೇ, ಜಾಚ್ಛೋ ಭೇಸೇ’
ಖಾಚ್ಛೋ ಹಾಬುಡುಬು ಭಾಇ

(ಜೀವ್)ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸ್, ಏ ವಿಶ್ವಾಸ್,
ಕೋರ್ಲೇ ತೋ’ ಆರ್ ದುಃಖೋ ನಾಇ
(ಕೃಷ್ಣ) ಬೋಲ್ಬೇ ಜಬೇ, ಪುಲಕ್ ಹ’ಬೇ
ಝೋರ್ ಬೇ ಆಂಖಿ, ಬೋಲಿ ತಾಇ

(‘ರಾಧಾ) ಕೃಷ್ಣ’ ಬೋಲೋ ಸಂಗೆ ಚಲೋ,
ಏಇ-ಮಾತ್ರ ಭಿಖಾ ಚಾಇ
(ಜಾಯ್) ಸಕಲ್ ಬಿಪೋದ್ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್
ಬೋಲೇ, ಜಖೋನ್ ಓ-ನಾಮ್ ಗಾಇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು