ಲಾಲಸಾಮಯೀ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Lālasāmayī Prārthana (in Kannada)

‘ಗೌರಾಂಗ’ ಬೋಲಿತೇ ಹಬೇ ಪುಲಕ – ಶರೀರ
‘ಹರಿ ಹರಿ’ ಬೋಲಿತೇ ನಯನೇ ಬ’ಬೇ ನೀರ

ಆರ ಕಬೇ ನಿತಾಇ-ಚಾನ್ದೇರ್ ಕೋರುಣಾ ಹೋಇಬೇ
ಸಂಸಾರ-ಬಾಸನಾ ಮೋರ ಕಬೇ ತುಚ್ಛ ಹ’ಬೇ

ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ ಕಬೇ ಶುದ್ಧ ಹ’ಬೇ ಮನ
ಕಬೇ ಹಾಮ ಹೆರಬೋ ಶ್ರೀ-ವೃಂದಾವನ

ರೂಪ-ರಘುನಾಥ-ಪದೇ ಹೋಇಬೇ ಆಕುತಿ
ಕಬೇ ಹಾಮ ಬುಝಬೋ ಸೇ ಜುಗಲ-ಪೀರಿತಿ

ರೂಪ-ರಘುನಾಥ-ಪದೇ ರಹು ಮೋರ ಆಶ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರೋಯೇ ಸದಾ ನರೋತ್ತಮ-ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು