ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೆ

Vidyāra Vilāse (in Kannada)

ವಿದ್ಯಾರ ವಿಲಾಸೇ,ಕಾಟಾಇನು ಕಾಲ,
ಪರಮ ಸಾಹಸೇ ಆಮಿ
ತೋಮಾರ ಚರಣ ನಾ ಭಜಿನು ಕಭು,
ಏಖೋನ ಶರಣ ತುಮಿ

ಪೊಡಿತೇ ಪೊಡಿತೇ, ಭರಸಾ ಬಾಡಿಲೋ,
ಜ್ಞಾನೇ ಗತಿ ಹಬೇ ಮಾನಿ’
ಸೇ ಆಶಾ ಬಿಫಲ ಸೇ ಜ್ಞಾನ ದುರ್ಬಲ,
ಸೇ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಜಾನಿ

ಜಡ-ವಿದ್ಯಾ ಜತೋ, ಮಾಯಾರ ವೈಭವ
ತೋಮಾರ ಭಜನೇ ಬಾಧಾ
ಮೋಹ ಜನಮಿಯಾ, ಅನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರೇ
ಜೀಬಕೇ ಕರೆಯೇ ಗಾಧಾ

ಸೇಇ ಗಾಧಾ ಹೋ ‘ ಯೇ ಸಂಸಾರೇರ ಬೋಝಾ,
ಬಹಿನು ಅನೇಕ ಕಾಲ
ವಾರ್ಧಕ್ಯೇ ಏಖನೋ, ಶಕ್ತಿರ ಅಭಾವೇ,
ಕಿಛು ನಾಹಿ ಲಾಗೇ ಭಾಲೋ

ಜೀವನ ಜಾತನಾ, ಹೋಇಲೋ ಏಖನೋ,
ಸೇ ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಭೇಲೋ
ಅವಿದ್ಯಾರ ಜ್ವಾಲಾ, ಘಟಿಲೋ ಬಿಷಮ,
ಸೇ ವಿದ್ಯಾ ಹೋಇಲೋ ಶೇಲೋ

ತೋಮಾರ ಚರಣ, ಬಿನಾ ಕಿಛು ಧನ,
ಸಂಸಾರೇ ನಾ ಆಛೇ ಆರ
ಭಕತಿವಿನೋದ, ಜಡ – ವಿದ್ಯಾ ಛಾಡಿ’,
ತುವಾ ಪದ ಕೋರೆ ಸಾರ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು