ವಿಭಾವರೀ ಶೇಷ

Vibhāvarī Śeṣa (in Kannada)

ವಿಭಾವರೀ ಶೇಷ ಆಲೋಕ-ಪ್ರವೇಶ,
ನಿದ್ರಾಚಾಡಿ’ ಉಠೋ ಜೀವ
ಬೋಲೋ ಹರಿ ಹರಿ, ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ,
ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹಯಗ್ರೀವ

ನೃಸಿಂಹ ವಾಮನ, ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ,
ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ನಂದನ ಶ್ಯಾಮ
ಪೂತನಾ-ಘಾತನ ಕೈಟಭ-ಶಾತನ
ಜಯ ದಾಶರಥಿ-ರಾಮ

ಯಶೋದಾ ದುಲಾಲ, ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ,
ವೃಂದಾವನ ಪುರಂದರ
ಗೋಪೀ-ಪ್ರಿಯ-ಜನ, ರಾಧಿಕಾ-ರಾಮಣ
ಭುವನ-ಸುಂದರ-ಬರ

ರವಣಾಂತಕರ, ಮಾಖನ-ತಸ್ಕರ,
ಗೋಪೀ-ಜನ-ವಸ್ತ್ರ- ಹರೀ
ಬ್ರಜೇರ ರಾಖಾಲ, ಗೋಪಾ-ವೃಂದ-ಪಾಲ,
ಚಿತ್ತ- ಹರೀ ಬಂಶೀ-ಧಾರೀ

ಯೋಗೀಂದ್ರ-ಬಂದನ, ಶ್ರೀ-ನಂದ-ನಂದನ,
ಬ್ರಜ-ಜನ-ಭಯ-ಹರೀ
ನವೀನ ನೀರದ, ರೂಪ ಮನೋಹರ,
ಮೋಹನ-ಬಂಶೀ-ಬಿಹಾರೀ

ಯಶೋದಾ-ನಂದನ, ಕಂಸ ನಿಸೂದನ
ನಿಕುಂಜ-ರಾಸ-ವಿಲಾಸೀ
ಕದಂಬ ಕಾನನ ರಾಸ ಪಾರಾಯಣ
ಬೃಂದ-ವಿಪಿನ-ನಿವಾಸೀ

ಆನಂದ-ವರ್ಧನ, ಪ್ರೇಮ-ನಿಕೇತನ,
ಫುಲ-ಶರ-ಜೋಜಕ ಕಾಮ
ಗೋಪಾಂಗನಾಗಣ, ಚಿತ್ತ- ವಿನೋದನ
ಸಮಸ್ತ- ಗುಣ-ಗಣ-ಧಾಮ

ಜಾಮುನ-ಜೀವನ, ಕೇಲಿ ಪಾರಾಯಣ,
ಮಾನಸ – ಚಂದ್ರ – ಚಕೋರ
ನಾಮ ಸುಧಾರಸ, ಗಾಓ ಕೃಷ್ಣ ಜಶ,
ರಾಖೋ ವಚನ ಮನ ಮೋರ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕಂತ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು