ವೈಷ್ಣವೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Kannada)

ಏಇ-ಬಾರೋ ಕರುಣಾ ಕೊರೋ ವೈಷ್ಣವ ಗೋಸಾಇ
ಪತಿತ-ಪಾವನ ತೋಮಾ ಬಿನೇ ಕೇಹೋ ನಾಇ

ಜಾಹಾರ ನಿಕಟೇ ಗೇಲೇ ಪಾಪ ದೂರೇ ಜಾಯ್
ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ಪ್ರಭು ಕೇಬಾ ಕೋಥಾ ಪಾಯ್

ಗಂಗಾರ ಪರಶ ಹೋಇಲೇ ಪಶ್ಚಾತೇ ಪಾವನ್
ದರ್ಶನೇ ಪವಿತ್ರ ಕೋರೋ-ಏಇ ತೋಮಾರ ಗುಣ್

ಹರಿ-ಸ್ಥಾನೇ ಅಪರಾಧೇ ತಾರೇ ಹರಿ-ನಾಮ್
ತೋಮಾ ಸ್ಥಾನೇ ಅಪರಾಧೇ ನಾಹಿ ಪರಿತ್ರಾಣ್

ತೋಮಾರ ಹೃದೋಯೇ ಸದಾ ಗೋವಿನ್ದ-ವಿಶ್ರಾಮ್
ಗೋವಿನ್ದ ಕೋಹೇನ-ಮೋರ ವೈಷ್ಣವ ಪರಾಣ್

ಪ್ರತಿ-ಜನ್ಮೇ ಕೋರಿ ಆಶಾ ಚರಣೇರ ಧೂಲಿ
ನರೋತ್ತಮೇ ಕೋರೋ ದೋಯಾ ಆಪನಾರ ಬೋಲಿ’

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು