ಶುದ್ಧ-ಭಕತ

Śuddha-bhakata (in Kannada)

ಶುದ್ಧ-ಭಕತ-ಚರಣ-ರೇಣು, ಭಜನ-ಅನುಕೂಲ
ಭಕತ-ಸೇವಾ, ಪರಮ-ಸಿದ್ಧಿ, ಪ್ರೇಮ-ಲತಿಕಾರ ಮೂಲ

ಮಾಧವ-ತಿಥಿ, ಭಕ್ತಿ-ಜನನೀ, ಜತನೇ ಪಾಲನ ಕೋರಿ
ಕೃಷ್ಣ-ಬಸತಿ, ಬಸತಿ ಬೋಲಿ’ ಪರಮ ಆದರೇ ಬೋರಿ

ಗೌರ್ ಆಮಾರ, ಜೇ-ಸಬ ಸ್ಥಾನೇ, ಕೋರಲೋ ಭ್ರಮಣ ರಂಗೇ
ಸೇ-ಸಬ ಸ್ಥಾನೆ, ಹೇರಿಬೋ ಆಮಿ, ಪ್ರಾಣಮಿ-ಭಕತ-ಸಂಗೇ

ಮೃದಂಗ-ವಾದ್ಯ, ಶುನಿತೇ ಮನ, ಅಬಸರ ಸದಾ ಜಾಚೇ
ಗೌರ-ಬಿಹಿತ, ಕೀರ್ತನ ಶುನಿ ‘ , ಆನಂದೇ ಹೃದೋಯ ನಾಚೇ

ಜುಗಲ-ಮೂರ್ತಿ, ದೇಖಿಯಾ ಮೋರ, ಪರಮ-ಆನಂದ ಹೋಯ,
ಪ್ರಸಾದ ಸೇಬಾ ಕೋರಿತೇ ಹೋಯ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ ಜಯ

ಜೇ-ದಿನ ಗೃಹೇ, ಭಜನ ದೇಖಿ, ಗೃಹೇತೇ ಗೋಲೋಕ ಭಾಯ
ಚರಣ-ಸೀಧು, ದೇಖಿಯಾ ಗಂಗಾ , ಸುಖ ಸಾ ಸೀಮಾ ಪಾಯ

ತುಲಸೀ ದೇಖಿ ‘, ಜುಡಾಯ ಪ್ರಾಣ, ಮಾಧವ-ತೋಷನೇ ಜಾನಿ ‘
ಗೌರ-ಪ್ರಿಯ, ಶಾಕ-ಸೇವನೇ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾನಿ

ಭಕತಿವಿನೋದ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೇ, ಅನುಕೂಲ ಪಾಯ ಜಾಹಾ
ಪ್ರತಿ-ದಿವಸೇ ಪರಮ-ಸುಖೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೋರೋಯೇ ತಾಹಾ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು