ಶ್ರೀ ಗುರು-ವಂದನಾ

Śrī Guru-vandanā (in Kannada)

ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣ-ಪದ್ಮ ಕೇವಲ ಭಕತಿ ಸದ್ಮ
ಬಂದೊ ಮುಯಿ ಸಾವಧಾನ ಮತೇ
ಜಾಹಾರ ಪ್ರಸಾದೇ ಭಾಇ ಏ ಭವ ತೋರಿಯಾ ಜಾಇ
ಕೃಷ್ಣ-ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋಯ್ ಜಾಹಾ ಹ’ತೇ

ಗುರು-ಮುಖ-ಪದ್ಮ-ವಾಕ್ಯ, ಚಿತ್ತೇತೆ ಕೊರಿಯಾ ಐಕ್ಯ
ಆರ್ ನಾ ಕೋರಿಹೋ ಮನೇ ಆಶಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು-ಚರಣೇ ರತಿ, ಎಇ ಸೇ ಉತ್ತಮ-ಗತಿ,
ಜೇ ಪ್ರಸಾದೇ ಪೂರೇ ಸರ್ವ ಆಶಾ

ಚಖು-ದಾನ್ ದಿಲೋ ಜೇಇ ಜನ್ಮೇ ಜನ್ಮೇ ಪ್ರಭು ಸೇಇ
ದಿವ್ಯ-ಜ್ಞಾನ್ ಹೃದೇ ಪ್ರೊಕಾಶಿತೋ
ಪ್ರೇಮ-ಭಕ್ತಿ ಜಾಹಾ ಹೋಇತೇ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಶ ಜಾತೇ
ವೇದೆ ಗಾಯ್ ಜಾಹಾರ ಚರಿತೋ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಕರುಣಾಸಿಂಧು, ಅಧಮ ಜನರ ಬಂಧು
ಲೋಕನಾಥ್ ಲೋಕೇರ ಜೀವನ
ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಭು ಕೋರೋ ದೋಯಾ, ದೇಹೋ ಮೋರೇ ಪದ-ಛಾಯಾ,
ಏಬೇ ಜಶ ಘುಷುಕ್ ತ್ರಿಭುವನ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು