ಶ್ರೀ ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ

Śrī Nāma-kīrtana (in Kannada)

ಯಶೋಮತೀ ನಂದನ, ಬ್ರಜ-ಬರೋ-ನಾಗರ
ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನಾ
ಗೋಪೀ-ಪರಾಣ-ಧನ, ಮದನ-ಮನೋಹರ
ಕಾಲಿಯ-ದಮನ-ವಿಧಾನ

ಅಮಲ ಹರಿನಾಮ್ ಅಮಿಯ ವಿಲಾಸಾ
ವಿಪಿನ-ಪುರಂದರ, ನವೀನ ನಾಗರ-ಬೋರ
ಬಂಶೀ-ಬದನ ಸುವಾಸಾ

ಬ್ರಜ-ಜನ-ಪಾಲನ, ಅಸುರ-ಕುಲ-ನಾಶನ
ನಂದ ಗೋ-ಧನ ರಾಖೋವಾಲಾ
ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ, ನವನೀತ ತಸ್ಕರ
ಸುಂದರ ನಂದ-ಗೋಪಾಲಾ

ಜಾಮುನ-ತಟ-ಚರ, ಗೋಪೀ-ಬಸನ-ಹರ
ರಾಸ-ರಸಿಕ ಕೃಪಾಮೋಯ
ಶ್ರೀ ರಾಧಾ-ವಲ್ಲಭ, ಬೃಂದಾವನ-ನಟಬರ
ಭಕತಿವಿನೋದ್ ಆಶ್ರಯ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು