ಸಖೀ-ವೃಂದೇ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Kannada)

ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಜುಗಲ-ಕಿಶೋರ
ಜೀವನೇ ಮರಣೇ ಗತಿ ಆರೋ ನಾಹಿ ಮೋರ

ಕಾಲಿಂದೀರ ಕೂಲೇ ಕೇಲಿ-ಕದಂಬೇರ ವನ
ರತನ-ಬೆದೀರ ಉಪರ ಬೊಸಾಬೊ ದು’ ಜನ

ಶ್ಯಾಮ-ಗೌರೀ-ಅಂಗೇ ದಿಬೋ (ಚೂವಾ) ಚಂದನೇರ ಗಂಧ
ಚಾಮರ ಢುಲಾಬೋ ಕಬೇ ಹೆರಿ ಮುಖ-ಚಂದ್ರ

ಗಾಥಿಯಾ ಮಾಲತೀರ್ ಮಾಲಾ ದಿಬೊ ದೋಹಾರ ಗಲೇ
ಅಧರೇ ತುಲಿಯಾ ದಿಬೋ ಕರ್ಪೂರ-ತಾಂಬೂಲೇ

ಲಲಿತಾ ವಿಶಾಖ-ಆದಿ ಜತ ಸಖೀ-ವೃಂದ
ಆಜ್ಞಾಯ ಕೊರಿಬೊ ಸೇಬಾ ಚರಣಾರವಿಂದ

ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಚೈತನ್ಯ-ಪ್ರಭುರ್ ದಾಸೇರ್ ಅನುದಾಸ್
ಸೇವಾ ಅಭಿಲಾಷ ಕೋರೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು