ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Kannada)

ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದೊಯಾ ಕೊರೋ ಮೋರೇ
ತೊಮಾ ಬಿನಾ ಕೆ ದೊಯಾಲು ಜಗತ್-ಸಂಸಾರೇ

ಪತಿತ-ಪಾವನ-ಹೇತು ತವ ಅವತಾರ
ಮೊ ಸಮ ಪತಿತ ಪ್ರಭು ನಾ ಪಾಇಬೇ ಆರ

ಹಾ ಹಾ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸುಖೀ
ಕೃಪಾವಲೋಕನ ಕೊರೋ ಆಮಿ ಬೊಡೊ ದುಃಖೀ

ದೊಯಾ ಕೊರೋ ಸೀತಾ-ಪತಿ ಅದ್ವೈತ ಗೋಸಾಇ
ತವ ಕೃಪಾ-ಬಲೇ ಪಾಇ ಚೈತನ್ಯ-ನಿತಾಇ

ಹಾ ಹಾ ಸ್ವರೂಪ್, ಸನಾತನ, ರೂಪ, ರಘುನಾಥ
ಭಟ್ಟ-ಜುಗ, ಶ್ರೀ-ಜೀವ ಹಾ ಪ್ರಭು ಲೋಕನಾಥ

ದೊಯಾ ಕೊರೋ ಶ್ರೀ-ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ರಾಮಚಂದ್ರ-ಸಂಗ ಮಾಗೇ ನರೋತ್ತಮ-ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು