ಸಾವರಣ-ಶ್ರೀ-ಗೌರ-ಮಹಿಮಾ

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Kannada)

ಗೌರಾಂಗೇರ ದುಟಿ ಪದ, ಜಾರ್ ಧನ ಸಂಪದ,
ಸೇ ಜಾನೇ ಭಕತಿರಸಸಾರ್
ಗೌರಾಂಗೇರ ಮಧುರಲೀಲಾ, ಜಾರ್ ಕರ್ಣೇ ಪ್ರವೇಶಿಲಾ
ಹೃದೊಯ ನಿರ್ಮಲ ಭೇಲೋ ತಾರ್

ಜೇ ಗೌರಾಂಗೇರ ನಾಮ ಲೊಯ್, ತಾರ ಹೊಯ್ ಪ್ರೇಮೋದೊಯ್
ತಾರೇ ಮುಇ ಜಾಇ ಬೋಲಿಹಾರಿ
ಗೌರಾಂಗಗುಣೇತೆ ಝುರೇ, ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ತಾರೇ ಸ್ಫುರೇ,
ಸೇ ಜನ ಭಕತಿ-ಅಧಿಕಾರೀ

ಗೌರಾಂಗೇರ ಸಂಗಿಗಣೇ, ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ ಕೊರಿ’ ಮಾನೇ,
ಸೇ ಜಾಯ್ ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ಸುತಪಾಶ್
ಶ್ರೀ ಗೌಡಮಂಡಲಭೂಮಿ, ಜೇಬಾ ಜಾನೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ,
ತಾರ ಹೊಯ್ ಬ್ರಜಭೂಮೇ ಬಾಸ್

ಗೌರಪ್ರೇಮ ರಸಾರ್ಣವೇ, ಸೇ ತರಂಗೇ ಜೇಬಾ ಡುಬೇ,
ಸೇ ರಾಧಾಮಾಧವ-ಅಂತರಂಗ
ಗೃಹೇ ಬಾ ವನೇತೇ ಥಾಕೇ, ‘ಹಾ ಗೌರಾಂಗ’ ಬೋ’ಲೇ ಡಾಕೇ ‘
ನರೋತ್ತಮ ಮಾಗೇ ತಾರ ಸಂಗ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು