ಸಿದ್ಧಿ-ಲಾಲಸಾ

Siddhi Lālasā (in Kannada)

ಕಬೇ ಗೌರ-ವನೇ, ಸುರಧುನೀ-ತಟೇ
‘ಹಾ ರಾಧೇ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ’ ಬೋಲೇ ‘
ಕಾಂದಿಯಾ ಬೇರಾ’ ಬೋ, ದೇಹೋ-ಸುಖ ಛಾಡಿ’,
ನಾನಾ ಲತಾ-ತುರು-ತಲೇ

ಶ್ವ-ಪಚ-ಗೃಹೇತೇ, ಮಾಗಿಯಾ ಖಾಇಬೋ,
ಪಿಬೋ ಸರಸ್ವತೀ-ಜಲ
ಪುಲಿನೇ ಪುಲಿನೇ, ಗಡಾ-ಗಡಿ ದಿಬೋ,
ಕೋರಿ’ ಕೃಷ್ಣ- ಕೋಲಾಹಲ

ಧಾಮ-ವಾಸೀ ಜನೇ ಪ್ರಣತಿ ಕೋರಿಯಾ
ಮಾಗಿಬೋ ಕೃಪಾರ ಲೇಶ
ವೈಷ್ಣವ-ಚರಣ-ರೇಣು ಗಾಯ ಮಾಖಿ’,
ಧೋರಿ ಅವಧೂತ-ಬೇಶ

ಗೌಡ-ಬ್ರಜ-ಜನೇ, ಭೇದ ನಾ ದೇಖಿಬೋ
ಹೋಇಬೋ ಬರಜ-ಬಾಸೀ
ಧಾಮೇರ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ಫುರಿಬೇ ನಯನೇ
ಹೋಇಬೋ ರಾಧಾರ ದಾಸೀ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು