ಅನಾದಿ ಕರಮ ಫಲೇ

Anādi Karama Phale (in Kannada)

ಅನಾದಿ’ ಕರಮ-ಫಲೇ, ಪಡಿ’ ಭವಾರ್ಣವ ಜಲೇ,
ತರಿಬಾರೇ ನಾ ದೇಖಿ ಉಪಾಯ
ಎಇ ವಿಷಯ-ಹಲಾಹಲೇ, ದಿವಾ-ನಿಶಿ ಹಿಯಾ ಜ್ವಲೇ,
ಮನ ಕಭು ಸುಖ ನಾಹಿ ಪಾಯ

ಆಶಾ-ಪಾಶ-ಶತ-ಶತ, ಕ್ಲೇಶ ದೇಯ ಅವಿರತ,
ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಊರ್ಮಿರ ತಾಹೇ ಖೇಲಾ
ಕಾಮ-ಕ್ರೋಧ-ಆದಿ ಛಯ, ಬಾಟಪಾಡೇ ದೇಯ ಭಯ,
ಅವಸಾನ ಹೋಇಲೋ ಆಸಿ’ ಬೇಲಾ

ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮ-ಠಗ ದುಇ, ಮೋರೇ ಪ್ರತಾರೀಯ ಲೋಇ,
ಅವಶೇಷೇ ಫೇಲೇ ಸಿಂಧು-ಜಲೇ
ಎ ಹೇನೋ ಸಮಯೇ, ಬಂಧು, ತುಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಸಿಂಧು,
ಕೃಪಾ ಕೋರಿ’ ತೋಲೋ ಮೋರೇ ಬಲೇ

ಪತಿತ-ಕಿಂಕರೇ ಧರಿ’, ಪಾದ-ಪದ್ಮ-ಧುಲಿ ಕರಿ’,
ದೇಹೋ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಆಶ್ರಯ
ಆಮಿ ತವ ನಿತ್ಯ-ದಾಸ, ಭುಲಿಯಾ ಮಾಯಾರ ಪಾಶ,
ಬದ್ಧ ಹೋ’ಯೇ ಆಛಿ ದಯಾಮಯ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/71_amlp_anadi-karama-phale.mp3?_=1