ಆಮಾರ್ ಜೀವನ್

Āmār Jīvan (in Kannada)

ಆಮಾರ ಜೀವನ, ಸದಾ ಪಾಪೇ ರತ,
ನಾಹಿಕೋ ಪುಣ್ಯೇರ ಲೇಷ
ಪರೇರೇ ಉದ್ವೇಗ, ದಿಯಾಛಿ ಯೇ ಕೋತೋ,
ದಿಯಾಛಿ ಜೀವೇರೇ ಕ್ಲೇಶ

ನಿಜಸುಖ ಲಾಗಿ’, ಪಾಪೇ ನಾಹಿ ಡೋರಿ,
ದಯಾ-ಹೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ-ಪರೋ
ಪರ-ಸುಖೇ ದುಃಖೀ, ಸದಾ ಮಿಥ್ಯಾಭಾಷೀ,
ಪರ-ದುಃಖ ಸುಖ-ಕರೋ

ಆಶೇಷ ಕಾಮನಾ, ಹೃದಿ ಮಾಝೇ ಮೋರ,
ಕ್ರೋಧೀ, ದಂಭ-ಪರಾಯಣ
ಮದ-ಮತ್ತ ಸದಾ, ವಿಷಯೇ ಮೋಹಿತ,
ಹಿಂಸಾ-ಗರ್ವ ವಿಭೂಷಣ

ನಿದ್ರಾಲಸ್ಯ ಹತ, ಸುಕಾರ್ಯೇ ವಿರತ,
ಅಕಾರ್ಯೇ ಉದ್ಯೋಗೀ ಆಮಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಲಾಗಿಯಾ, ಶಾಠ್ಯ-ಆಚರಣ,
ಲೋಭ-ಹತ ಸದಾ ಕಾಮೀ

ಏ ಹೇನೋ ದುರ್ಜನ, ಸಜ್ಜನ-ವರ್ಜಿತ,
ಅಪರಾಧಿ-ನಿರಂತರ
ಶುಭ-ಕಾರ್ಯ-ಶೂನ್ಯ, ಸದಾನರ್ಥ-ಮನಾಃ,
ನಾನಾ ದುಃಖೇ ಜರ ಜರ

ವಾರ್ಧಕ್ಯೆ ಎಖೋನ, ಉಪಾಯ-ವಿಹೀನ,
ತಾ’ತೇ ದೀನ ಅಕಿಂಚನ
ಭಕತಿವಿನೋದ, ಪ್ರಭುರ ಚರಣೇ,
ಕೋರೆ ದುಃಖ ನಿವೇದನ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
https://vaishnavagitavali.com/wp-content/uploads/2018/07/73_amlp_amara-jivana_single.mp3?_=1