ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾಂಬುಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Kannada)

ಕೃಷ್ಣ ತಬ ಪುಣ್ಯ ಹಬೆ ಭಾಇ
ಏ ಪುಣ್ಯ ಕೋರಿಬೇ ಜಬೇ ರಾಧಾರಾಣೀ ಖುಷೀ ಹಬೇ
ಧ್ರುವ ಅತಿ ಬೋಲಿ ತೋಮಾ ತಾಇ

ಶ್ರೀ-ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಶಚೀ-ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಅತಿ
ಕೃಷ್ಣ-ಸೇವಾಯ ಜಾರ ತುಲ ನಾಇ
ಸೇಇ ಸೇ ಮೊಹಾಂತ-ಗುರು ಜಗತೇರ್ ಮಧೇ ಉರು
ಕೃಷ್ಣ-ಭಕ್ತಿ ದೇಯ್ ಠಾಇ ಠಾಇ

ತಾರ ಇಚ್ಛಾ ಬಲವಾನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೇತೇ ಠಾನ್ ಠಾನ್
ಹೋಯ್ ಜಾತೇ ಗೌರಾಂಗೇರ್ ನಾಮ್
ಪೃಥ್ವೀತೇ ನಗರಾದಿ ಆಸಮುದ್ರ ನದ ನದೀ
ಸಕಲೇಇ ಲೋಯ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ್

ತಾಹಲೇ ಆನಂದ ಹೋಯ್ ತಬೇ ಹೋಯ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್
ಚೈತಾನ್ಯೇರ್ ಕೃಪಾ ಅತಿಶಯ್
ಮಾಯಾ ದುಷ್ಟ ಜತ ದುಃಖೀ ಜಗತೇ ಸಬಾಇ ಸುಖೀ
ವೈಷ್ಣವೇರ್ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್

ಸೇ ಕಾರ್ಜ ಜೇ ಕೋರಿಬಾರೇ ಆಜ್ಞಾ ಜದಿ ದಿಲೋ ಮೋರೇ
ಯೋಗ್ಯ ನಹಿ ಅತಿ ದೀನ ಹೀನ
ತಾಇ ಸೇ ತೋಮಾರ ಕೃಪಾ ಮಾಗಿತೇಛಿ ಅನುರೂಪಾ
ಆಜಿ ತುಮಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರವೀಣ

ತೋಮಾರ ಸೇ ಶಕ್ತಿ ಪೇಲೇ ಗುರು-ಸೇಬಾಯ ಬಸ್ತು ಮಿಲೇ
ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜದಿ ಹೋಯ್
ಸೇಇ ಸೇ ಸೇಬಾ ಪಾಇಲೇ ತಾಹಲೇ ಸುಖೀ ಹಲೇ
ತಬ ಸಂಗ ಭಾಗ್ಯತೇ ಮಿಲೋಯ್

ಏವಂ ಜನಂ ನಿಪತಿತಂ ಪ್ರಭವಾಹಿ – ಕೂಪೇ
ಕಾಮಾಭಿಕಾಮಮ್ ಅನು ಯಃ ಪ್ರಪತನ್ ಪ್ರಸಂಗಾತ್
ಕೃತ್ವಾತ್ಮಸಾತ್ ಸುರರ್ಷಿಣಾ ಭಗವನ್ ಗೃಹೀತಃ
ಸೋ’ಹಂ ಕಥಂ ನು ವಿಸೃಜೇ ತವ ಭೃತ್ಯ-ಸೇವಾಮ್

ತುಮಿ ಮೋರ್ ಚಿರ ಸಾಥೀ ಭುಲಿಯಾ ಮಾಯಾರ್ ಲಾಥಿ
ಖಾಇಯಾಛಿ ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮಾಂತರೇ
ಆಜಿ ಪುನಃ ಏ ಸುಯೇಗ ಯದಿ ಹೋಯ್ ಯೋಗಾಯೋಗ
ತಬೇ ಪಾರಿ ತುಹೇ ಮಿಲಿಬಾರೇ

ತೋಮಾರ ಮಿಲನೇ ಭಾಇ ಆಬಾರ್ ಸೇ ಸುಖ ಪಾಇ
ಗೋಚಾರಣೇ ಘುರಿ ದಿನ್ ಭೋರ್
ಕತ ಬನೇ ಛುಟಾಛುಟಿ ಬನೇ ಖಾಇ ಲುಟಾಪುಟಿ
ಸೇಇ ದಿನ್ ಕಬೇ ಹಬೇ ಮೋರ್

ಆಜಿ ಸೇ ಸುಬಿಧಾನೇ ತೋಮಾರ ಸ್ಮರಣ ಭೇಲೋ
ಬೋಡೋ ಆಶಾ ಡಾಕಿಲಾಮ್ ತಾಇ
ಆಮಿ ತೋಮಾರ ನಿತ್ಯ-ದಾಸ ತಾಇ ಕೋರಿ ಏತ ಆಶ
ತುಮಿ ಬಿನಾ ಅನ್ಯ ಗತಿ ನಾಇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಕ್ತರು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು