ಗೋರಾ ಪಹುನ್

Gaurā Pahū (in Kannada)

ಗೋರಾ ಪಹುನ್ ನಾ ಭಜಿಯಾ ಮೈನು
ಪ್ರೇಮ-ರತನ-ಧನ ಹೇಲಾಯ ಹಾರಾಇನು

ಅಧನೇ ಜತನ ಕೋರಿ ಧನ ತೇಯಾಗಿನು
ಆಪನ ಕರಮ-ದೋಷೇ ಆಪನಿ ಡುಬಿನು

ಸತ್ಸಂಗ ಛಾಡಿ ‘ ಕೈನು ಅಸತೇ ವಿಲಾಸ್
ತೇ-ಕಾರಣೇ ಲಾಗಿಲೋ ಜೇ ಕರ್ಮ-ಬಂಧ-ಫಾನ್ಸ್

ವಿಷಯ-ವಿಷಮ-ವಿಷ ಸತತ ಖಾಇನು
ಗೌರ-ಕೀರ್ತನ-ರಸೇ ಮಗನ ನಾ ಹೈನು

ಕೇನೋ ವಾ ಆಛಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕಿ ಸುಖ ಪಾಇಯಾ
ನರೋತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಕೇನೋ ನಾ ಗೇಲೋ ಮರಿಯಾ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು