ದೈನ್ಯ ಓ ಪ್ರಪತ್ತಿ

Dainya O Prapatti- Hari He Doyāl Mor (in Kannada)

ಹರಿ ಹೇ ದೋಯಾಲ ಮೋರ ಜಯ ರಾಧಾ-ನಾಥ್
ಬಾರೋ ಬಾರೋ ಏಇ-ಬಾರೋ ಲೋಹೋ ನಿಜ ಸಾಥ್

ಬಹು ಜೋನಿ, ಭ್ರಮಿ’ ನಾಥ! ಲೋಇನು ಶರಣ್
ನಿಜ-ಗುಣೇ ಕೃಪಾ ಕೋರೋ’ ಅಧಮ-ತಾರಣ್

ಜಗತ-ಕಾರಣ ತುಮಿ ಜಗತ-ಜೀವನ್
ತೋಮಾ ಛಾಡಾ ಕಾರ ನಹಿ ಹೇ ರಾಧಾ-ರಮಣ್

ಭುವನ-ಮಂಗಲ ತುಮಿ ಭುವನೇರ ಪತಿ
ತುಮಿ ಉಪೇಖಿಲೇ ನಾಥ, ಕಿ ಹೋಇಬೇ ಗತಿ

ಭಾವಿಯಾ ದೇಖಿನು ಏಇ ಜಗತ- ಮಾಝಾರೇ
ತೋಮಾ ಬಿನಾ ಕೇಹೋ ನಾಹಿ ಏ ದಾಸೇ ಉದ್ದಾರೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು