ನಾರದ ಮುನಿ ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Kannada)

ನಾರದ ಮುನಿ, ಬಾಜಾಯ ವೀಣಾ ‘ರಾಧಿಕಾ-ರಮಣ’ – ನಾಮೇ
ನಾಮ ಅಮನಿ, ಉದಿತ ಹೋಯ ಭಕತ – ಗೀತ – ಸಾಮೇ

ಅಮಿಯ-ಧಾರಾ, ಬರಿಷೇ ಘನ ಶ್ರವಣ-ಯುಗಲೇ ಗಿಯಾ
ಭಕತ-ಜನ, ಸಘನೇ ನಾಚೇ ಭೋರಿಯಾ ಆಪನ ಹಿಯಾ

ಮಾಧುರೀ-ಪೂರ, ಅಸಬೋ ಪಶಿ’ ಮಾತಾಯ ಜಗತ-ಜನೇ
ಕೇಹೋ ವಾ ಕಾಂದೇ, ಕೇಹೋ ವಾ ನಾಚೇ ಕೇಹೋ ಮಾತೇ ಮನೇ ಮನೇ

ಪಂಚ-ವದನ, ನಾರದೇ ಧೋರಿ’ ಪ್ರೇಮೇರ ಸಘನ ರೋಲ್
ಕಮಲಾಸನ, ನಾಚಿಯಾ ಬೋಲೇ ‘ ಬೋಲೋ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಬೋಲೋ’

ಸಹಸ್ರಾನಾನ, ಪರಮ-ಸುಖೇ ‘ಹರಿ ಹರಿ ‘ ಬೋಲಿ’ ಗಾಯ್
ನಾಮ-ಪ್ರಭಾವೇ, ಮಾತಿಲೋ ವಿಶ್ವ ನಾಮ-ರಸ ಸಬೇ ಪಾಯ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ-ನಾಮ, ರಸನೇ ಸ್ಪುರಿ’ ಪೂರಾ’ಲೋ ಆಮಾರ ಆಶ
ಶ್ರೀ ರೂಪ-ಪದೇ, ಯಾಚಿಯೇ ಇಹಾ ಭಕತಿವಿನೋದ-ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು