ಪ್ರೇಮ-ಧ್ವನೀ ಸ್ತೋತ್ರ

Prema-Dhvanī Prayers (in Kannada)J

 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏ.ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ
 • ಇಸ್ಕಾನ್-ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ, ಸೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವಽಲ್ಡ್ ಜಗದ್ ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀ ಠಾಕೂರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಗೌರ ಕಿಶೋರ ದಾಸ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಯ ಓಂ ವಿಷ್ಣು- ಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ-ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ ಬಾಬಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜಯ
 • ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ-ವೃಂದ-ಕೀ ಜಯ
 • ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ ಠಾಕುರ ಕೀ ಜಯ
 • ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಕಹೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ
 • ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಗೋಪ-ಗೋಪೀನಾಥ, ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ ಕೀ ಜಯ
 • ಮಥುರ ವೃಂದಾವನಧಾಮ್ ಕೀ ಜಯ
 • ನವದ್ವೀಪ ಮಾಯಾಪುರ್ ಧಾಮ್ ಕೀ ಜಯ
 • ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಧಾಮ ಕೀ ಜಯ
 • ಗಂಗಾಮಯೀ ಯಮುನಾಮಯೀ ಕೀ ಜಯ
 • ವೃಂದ ದೇವಿ ತುಳಸೀ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಜಯ
 • ಸಮವೇತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ
 • ಹರಿ-ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಹಾ ಯಜ್ಞ ಕೀ ಜಯ
 • ನಿತಾಇ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇವೋಟೀಸ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇವೋಟೀಸ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ದ ಅಸ್ಸೆಂಬಲ್ಡ್ ದೇವೋಟೀಸ್
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಗೌರಾಂಗ
 • ಆಲ್ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ

 

ಧ್ವನಿ

 1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು