ಭಜಹುರೇ ಮನ

Bhajahū Re Mana (in Kannada)

ಭಜಹುರೇ ಮನ ಶ್ರೀ ನಂದ-ನಂದನ
ಅಭಯ-ಚರಣಾರವಿಂದ ರೇ
ದುರ್ಲಭ ಮಾನವ-ಜನಮ ಸತ್-ಸಂಗೇ
ತರೋಹೋ ಏ ಭವ-ಸಿಂಧು ರೇ

ಶೀತ ಆತಪ ವಾತ ವರಿಷಣ
ಏ ದಿನ ಜಾಮಿನೀ ಜಾಗಿ ರೇ
ಬಿಫಲೇ ಸೇವಿನು ಕೃಪಣ ದುರಜನ
ಚಪಲ ಸುಖ-ಲಬ ಲಾಗಿ’ರೇ

ಏ ಧನ, ಯೌವನ, ಪುತ್ರ, ಪರಿಜನ
ಇಥೇ ಕಿ ಆಛೇ ಪರತೀತಿ ರೇ
ಕಮಲ-ದಲ-ಜಲ, ಜೀವನ-ಟಲಮಲ
ಭಜಹು ಹರಿ-ಪದ ನೀತಿ ರೇ

ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣ, ವಂದನ
ಪಾದ-ಸೇವನ, ದಾಸ್ಯ ರೇ,
ಪೂಜನ, ಸಖೀಜನ, ಆತ್ಮ-ನಿವೇದನ
ಗೋವಿಂದ-ದಾಸ-ಅಭಿಲಾಷ ರೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು