ವಾಸಂತೀ ರಾಸ

Vāsantī-rāsa (in Kannada)

ವೃಂದಾವನ ರಮ್ಯ-ಸ್ಥಾನ, ದಿವ್ಯ-ಚಿನ್ತಾಮಣಿ-ಧಾಮ,
ರತನ-ಮಂದಿರ ಮನೋಹರ
ಆವೃತ ಕಾಲಿಂದೀ-ನೀರೇ, ರಾಜ-ಹಂಸ ಕೇಲಿ ಕೋರೆ
ತಾಹೇ ಶೋಭೇ ಕನಕ-ಕಮಲ

ತಾರ ಮಧ್ಯೇ ಹೇಮ-ಪೀಠ, ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ವೇಷ್ಟಿತ,
ಅಷ್ಟ-ದಲೇ ಪ್ರಧಾನಾ ನಾಯಿಕಾ
ತಾರಮಧ್ಯೇ ರತ್ನಾಸನೇ, ಬೋಸಿ ‘ ಆಛೆನ್ ದುಇ-ಜನೇ,
ಶ್ಯಾಮ-ಸಂಗೇ ಸುಂದರೀ ರಾಧಿಕಾ

ಓ ರೂಪ-ಲಾವಣ್ಯ-ರಾಶಿ, ಅಮಿಯಾ ಪೋಡಿಛೇ ಖಸಿ ‘,
ಹಾಸ್ಯ-ಪರಿಹಾಸ-ಸಂಭಾಷಣೇ
ನರೋತ್ತಮ-ದಾಸ ಕೋಯ್, ನಿತ್ಯ-ಲೀಲಾ ಸುಖ-ಮೋಯ್,
ಸದಾಇ ಸ್ಫುರುಕ ಮೋರ ಮನೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು