ಶ್ರೀ ದಶಾವತಾರ- ಸ್ತೋತ್ರ

Śrī Daśāvatāra-stotra (in Kannada)

ಪ್ರಲಯ ಪಯೋಧಿ-ಜಲೇ ಧೃತವಾನ್ ಅಸಿ ವೇದಮ್
ವಿಹಿತ ವಹಿತ್ರ-ಚರಿತ್ರಮ್ ಅಖೇದಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ಮೀನ-ಶರೀರ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಕ್ಷಿತಿರ್ ಇಹ ವಿಪುಲತರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ತವ ಪೃಷ್ಠೇ
ಧರಣಿ- ಧಾರಣ-ಕಿಣ ಚಕ್ರ-ಗರಿಷ್ಠೇ
ಕೇಶವ ಧೃತ-ಕೂರ್ಮ-ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವಸತಿ ದಶನ ಶಿಖರೇ ಧರಣೀ ತವ ಲಗ್ನಾ
ಶಶಿನಿ ಕಲಂಕ ಕಲೇವ ನಿಮಗ್ನಾ
ಕೇಶವ ಧೃತ ಶೂಕರ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ತವ ಕರ-ಕಮಲ-ವರೇ ನಖಮ್ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗಮ್
ದಲಿತ-ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು-ತನು-ಭೃಂಗಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ನರಹರಿ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಛಲಯಸಿ ವಿಕ್ರಮಣೇ ಬಲಿಮ್ ಅದ್ಭುತ-ವಾಮನ
ಪದ-ನಖ-ನೀರ-ಜನಿತ-ಜನ-ಪಾವನ
ಕೇಶವ ಧೃತ-ವಾಮನ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಕ್ಷತ್ರಿಯ-ರುಧಿರ-ಮಯೇ ಜಗದ್ -ಅಪಗತ-ಪಾಪಮ್
ಸ್ನಪಯಸಿ ಪಯಸಿ ಶಮಿತ-ಭವ-ತಾಪಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ಭೃಗುಪತಿ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವಿತರಸಿ ದಿಕ್ಷು ರಣೇ ದಿಕ್-ಪತಿ-ಕಮನೀಯಮ್
ದಶ-ಮುಖ-ಮೌಲಿ-ಬಲಿಮ್ ರಮಣೀಯಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ರಾಮ-ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವಹಸಿ ವಪುಶಿ ವಿಸದೇ ವಸನಮ್ ಜಲದಾಭಮ್
ಹಲ-ಹತಿ-ಭೀತಿ-ಮಿಲಿತ-ಯಮುನಾಭಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ಹಲಧರ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ನಂದಸಿ ಯಜ್ಞ- ವಿಧೇರ್ ಅಹಃ ಶ್ರುತಿ ಜಾತಮ್
ಸದಯ-ಹೃದಯ-ದರ್ಶಿತ-ಪಶು-ಘಾತಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ಬುದ್ಧ-ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಮ್ಲೇಚ್ಛ-ನಿವಹ-ನಿಧನೇ ಕಲಯಸಿ ಕರವಾಲಮ್
ಧೂಮಕೇತುಮ್ ಇವ ಕಿಮ್ ಅಪಿ ಕರಾಲಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ಕಲ್ಕಿ-ಶರೀರ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಶ್ರೀ-ಜಯದೇವ-ಕವೇರ್ ಇದಮ್ ಉದಿತಮ್ ಉದಾರಮ್
ಶೃಣು ಸುಖ-ದಮ್ ಶುಭ-ದಮ್ ಭವ-ಸಾರಮ್
ಕೇಶವ ಧೃತ-ದಶ-ವಿಧ-ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ವೇದಾನ್ ಉದ್ಧರತೇ ಜಗಂತಿ ವಹತೇ ಭೂ-ಗೋಲಮ್ ಉದ್ಬಿಭ್ರತೇ
ದೈತ್ಯಮ್ ದಾರಯತೇ ಬಲಿಮ್ ಛಲಯತೇ ಕ್ಷತ್ರ-ಕ್ಷಯಮ್ ಕುರ್ವತೇ
ಪೌಲಸ್ತ್ಯಮ್ ಜಯತೇ ಹಲಮ್ ಕಲಯತೇ ಕಾರುಣ್ಯಮ್ ಆತನ್ವತೇ
ಮ್ಲೇಚ್ಛಾನ್ ಮೂರ್ಛಯತೇ ದಶಾಕೃತಿ-ಕೃತೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ ನಮಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಕ್ತರು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು