ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರಾಷ್ಟಕ

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Kannada)

ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ
ಲಸತ್-ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೇ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ
ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೂಖಲಾದ್ ಧಾವಮಾನಂ
ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ದ್ರುತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ

ರುದಂತಂ ಮುಹುರ್ ನೇತ್ರ-ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಂತಂ
ಕರಾಂಭೋಜ-ಯುಗ್ಮೇನ ಸಾತಂಕ-ನೇತ್ರಂ
ಮುಹುಃ ಶ್ವಾಸ-ಕಂಪ-ತ್ರಿರೇಖಾಂಕ-ಕಂಠ-
ಸ್ಥಿತ-ಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿ ಬದ್ಧಮ್

ಇತೀದೃಕ್ ಸ್ವ-ಲೀಲಾಭೀರಾನಂದ-ಕುಂಡೇ
ಸ್ವ-ಘೋಷಂ ನಿಮಜ್ಜಂತಂ ಆಖ್ಯಾಪಯಂತಂ
ತದೀಯೇಷಿತ-ಜ್ಞೇಷು ಭಕ್ತೈರ್ಜಿತತ್ವಂ
ಪುನಃ ಪ್ರೇಮತಸ್ತಂ ಶತಾವೃತ್ತಿ ವಂದೇ

ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಾವಧಿಂ ವಾ
ನ ಚಾನ್ಯಂ ವೃಣೇ ಹಂ ವರೇಶಾದ್ ಅಪೀಹ
ಇದಂ ತೇ ವಪುರ್ನಾಥ ಗೋಪಾಲ-ಬಾಲಂ
ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಯಾ ವಿರಾಸ್ತಾಂ ಕಿಮನ್ಯೈಃ

ಇದಂ ತೇ ಮುಖಾಂಭೋಜಂ ಅತ್ಯಂತ-ನೀಲೈರ್
ವೃತಂ ಕುಂತಲೈಃ ಸ್ನಿಗ್ಧ-ರಕ್ತೈಶ್ಚ ಗೋಪ್ಯಾ
ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತಂ ಬಿಂಬ ರಕ್ತಾಧರಂ ಮೇ
ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತಾಂ ಅಲಂ ಲಕ್ಷ-ಲಾಭೈಃ

ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರಾನಂತ ವಿಷ್ಣೋ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖ-ಜಲಾಬ್ಧಿ-ಮಗ್ನಂ
ಕೃಪಾ-ದೃಷ್ಟಿ-ವೃಷ್ಟ್ಯಾತಿದೀನಂ ಬತಾನು-
ಗೃಹಾಣೇಶ-ಮಾಂ ಅಜ್ಞಂ ಏದ್ಯಕ್ಷಿದೃಶ್ಯಃ

ಕುವೆರಾತ್ಮಜೌ ಬದ್ಧ- ಮೂರ್ತ್ಯೈವ ಯದ್ವತ್
ತ್ವಯಾ ಮೋಚಿತೌ ಭಕ್ತಿ-ಭಾಜೌ ಕೃತೌ ಚ
ತಥಾ ಪ್ರೇಮ-ಭಕ್ತಿಂ ಸ್ವಕಾಂ ಮೇ ಪ್ರಯಚ್ಛ
ನ ಮೋಕ್ಷೇ ಗೃಹೋ ಮೇಽಸ್ತಿ ದಾಮೋದರೇಹ

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ದಾಮ್ನೇ ಸ್ಫುರದ್-ದೀಪ್ತಿ-ಧಾಮ್ನೇ
ತ್ವದೀಯೋದರಾಯಾಥ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾಮ್ನೇ
ನಮೋ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತ್ವದೀಯ ಪ್ರಿಯಾಯೈ
ನಮೋಽನಂತ ಲೀಲಾಯ ದೇವಾಯ ತುಭ್ಯಮ್

ಧ್ವನಿ

  1. ಭಕ್ತರು – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು