ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸಂಹಿತಾ

Śrī Brahma-saṁhitā (in Kannada)

ಈಶ್ವರಃ ಪರಮಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಃ
ಅನಾದಿರಾದಿರ್ಗೊವಿಂದಃ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ

ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಪ್ರಕರ-ಸದ್ಮಿಸು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ-
ಲಕ್ಷಾವೃತೇಷು ಸುರಭಿರಭಿಪಾಲಯಂತಂ
ಲಕ್ಶ್ಮೀ-ಸಹಸ್ರ-ಶತ-ಸಂಭ್ರಮ-ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಂ ಅರವಿಂದ-ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಬರ್ಹಾವತಂಸಂ ಅಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ
ಕಂದರ್ಪ-ಕೋಟಿ-ಕಮನೀಯ-ವಿಶೇಷ-ಶೋಭಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಆಲೋಲ-ಚಂದ್ರಕ-ಲಸದ್-ವನಮಾಲ್ಯ-ವಂಶೀ
ರತ್ನಾಂಗದಂ ಪ್ರಣಯ-ಕೇಲಿ-ಕಲಾ-ವಿಲಾಸಂ
ಶ್ಯಾಮಂ ತ್ರಿಭಂಗ-ಲಲಿತಂ ನಿಯತ-ಪ್ರಕಾಶಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅಂಗಾನಿ ಯಸ್ಯ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ- ವೃತ್ತಿ-ಮಂತಿ
ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಾಂತಿ ಕಲಯಂತಿ ಚಿರಂ ಜಗಂತಿ
ಆನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ಸದುಜ್ಜ್ವಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ-ರೂಪಂ
ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ನವ-ಯೌವನಂಚ
ವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮ-ಭಕ್ತೌ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಪಂಥಾಸ್ತು ಕೋಟಿ-ಶತ-ವತ್ಸರ-ಸಂಪ್ರಗಮ್ಯೋ
ವಾಯೋರಥಾಪಿ ಮನಸೋ ಮುನಿ ಪುಂಗವಾನಾಂ
ಸೋ ಪ್ಯಸ್ತಿ ಯತ್-ಪ್ರಪದ-ಸೀಮ್ನಿ ಅವಿಚಿಂತ್ಯ-ತತ್ತ್ವೇ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಏಕೋsಪ್ಯಸೌ ರಚಯಿತುಂ ಜಗದ್-ಅಂಡ-ಕೋಟಿಂ
ಯಚ್ಛಕ್ವಿರಸ್ತಿ ಜಗದಂಡಚಯಾ ಯದಂತಃ
ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯದ್-ಭಾವ-ಭಾವಿತ-ಧಿಯೋ ಮನುಜಾಸ್ತಥೈವ
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪ-ಮಹಿಮಾಸನ-ಯಾನ-ಭೂಷಾಃ
ಸೂಕ್ತೈಃಯಮೇವ ನಿಯಮ ಪ್ರಥಿತೈಃಸ್ತುವಂತಿ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಆನಂದ-ಚಿನ್ಮಯ-ರಸ-ಪ್ರತಿಭಾವಿತಾಭಿಃ
ತಾಭಿರ್ಯ ಏವ ನಿಜರೂಪತಯಾ ಕಲಾಭಿಃ
ಗೋಲೋಕ ಏವ ನಿವಸತಿ ಅಖಿಲಾತ್ಮಭೂತೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಪ್ರೇಮಾಂಜನ-ಚ್ಛುರಿತ-ಭಕ್ತಿ-ವಿಲೋಚನೇನ
ಸಂತಃ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಷು ವಿಲೋಕಯಂತಿ
ಯಂ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ-ಗುಣ-ಸ್ವರೂಪಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ರಾಮಾದಿ ಮೂರ್ತಿಷು ಕಲ-ನಿಯಮೇನ ತಿಷ್ಠುನ್
ನಾನಾವತಾರಂ ಅಕರೋದ್ಭುವನೇಷು ಕಿಂತು
ಕೃಷ್ಣಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಭವತ್ ಪರಮಃ ಪುಮಾನ್ ಯೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಾಗದಂಡ ಕೋಟಿ
ಕೋಟಿಷ್ವಶೇಷ ವಸುಧಾದಿ ವಿಭೂತಿ-ಭಿನ್ನಂ
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂ ಅನಂತಂ ಅಶೇಷ ಭೂತಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಮಾಯಾ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಜಗದಂಡ ಶತಾನಿ ಸೂತೇ
ತ್ರೈಗುಣ್ಯ-ತದ್-ವಿಷಯ-ವೇದ-ವಿತಾಯಮಾನಾ
ಸತ್ತ್ವಾವಲಂಬಿ ಪರಸತ್ತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಆನಂದ-ಚಿನ್ಮಯ ರಸಾತ್ಮತಯಾ ಮನಃಸು
ಯಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಸ್ಮರತಾಂ ಉಪೇತ್ಯ
ಲೀಲಾಯಿತೇನ ಭುವನಾನಿ ಜಯತ್ಯಜಸ್ರಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಗೋಲೋಕ ನಾಮ್ನಿ ನಿಜ-ಧಾಮ್ನಿ ತಲೇ ಚ ತಸ್ಯ
ದೇವೀ-ಮಹೇಶ-ಹರಿ-ಧಾಮನು ತೇಷು ತೇಷು
ತೇ ತೇ ಪ್ರಭಾವ ನಿಚಯಾ ವಿಹಿತಾಶ್ಚ ಯೇನ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯ-ಸಾಧನ-ಶಕ್ತಿರೇಕಾ
ಛಾಯೇವ ಯಸ್ಯ ಭುವನಾನಿ ಬಿಭರ್ತಿ ದುರ್ಗಾ
ಇಚ್ಛನುರೂಪಂ ಅಪಿ ಯಸ್ಯ ಚ ಚೇಷ್ಟತೇ ಸಾ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಕ್ಷೀರಂ ಯಥಾ ದಧಿ ವಿಕಾರ-ವಿಶೇಷ ಯೋಗಾತ್
ಸಂಜಾಯತೇ ನ ಹಿ ತತಃ ಪೃಥಗಸ್ತಿ ಹೇತೋಃ
ಯಃ ಶಂಭುತಾಮಪಿ ತಥಾ ಸಮುಪೈತಿ ಕಾರ್ಯಾದ್
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ದೀಪಾರ್ಚಿರೇವ ಹಿ ದಶಾಂತರಂ ಅಭ್ಯುಪೇತ್ಯ
ದೀಪಾಯತೇ ವಿವೃತ-ಹೇತು-ಸಮಾನ-ಧರ್ಮ
ಯಸ್ತಾದೃಗೇವ ಹಿ ಚ ವಿಷ್ಣುತಯಾ ವಿಭಾತಿ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಃ ಕಾರಣಾರ್ಣವ ಜಲೇ ಭಜತಿಸ್ಮ ಯೋಗ-
ನಿದ್ರಾಂ ಅನಂತ-ಜಗದ್-ಅಂಡ-ಸ-ರೋಮ ಕೂಪಃ
ಆಧಾರ-ಶಕ್ತಿಂ ಅವಲಂಬ್ಯ ಪರಾಂ ಸ್ವ-ಮೂರ್ತಿಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಸ್ಯೈಕ-ನಿಶ್ವಸಿತಕಾಲಮಥಾವಲಂಬ್ಯ
ಜೀವಂತಿ ಲೋಮ-ವಿಲಜಾ ಜಗದಂಡನಾಥಾಃ
ವಿಷ್ಣುರ್ ಮಹಾನ್ ಸ ಇಹ ಯಸ್ಯ ಕಲಾ-ವಿಶೇಷೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಭಾಸ್ವಾನ್ ಯಥಾಶ್ಮ-ಶಕಲೇಷು ನಿಜೇಷು ತೇಜಃ
ಸ್ವೀಯಂ ಕಿಯತ್ ಪ್ರಕಟಯತ್ಯಪಿ ತದ್ವದತ್ರ
ಬ್ರಹ್ಮಾಯ ಏಷ ಜಗದಂಡ-ವಿಧಾನ-ಕರ್ತಾ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯತ್-ಪಾದ-ಪಲ್ಲವ-ಯುಗಂ ವಿನಿಧಾಯ ಕುಂಭ
ದ್ವಂದ್ವೇ ಪ್ರಣಾಮ-ಸಮಯೇ ಸ ಗಣಾಧಿರಾಜಃ
ವಿಘ್ನಾನ್ ವಿಹಂತಂ ಆಲಂ ಅಸ್ಯ ಜಗತ್-ತ್ರಯಸ್ಯ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಅಗ್ನಿರ್ ಮಹೀ ಗಗನಂ ಅಂಬು ಮರುದ್ ದಿಶಶ್ಚ
ಕಾಲಸ್ತಥಾತ್ಮ ಮನಸೀತಿ ಜಗತ್-ತ್ರಮಾಣಿ
ಯಸ್ಮಾದ್ ಭವಂತಿ ವಿಭವಂತಿ ವಿಶಂತಿ ಯಂ ಚ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಚ್ಛಕ್ಷುರೇಷ ಸವಿತಾ ಸಕಲ-ಗ್ರಹಾಣಾಂ
ರಾಜಾ ಸಮಸ್ತ ಸುರಮೂರ್ತಿರಶೇಷ ತೇಜಾಃ
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಭ್ರಮತಿ ಸಂಭೃತ-ಕಾಲ-ಚಕ್ರೋ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಧರ್ಮೋ ಥ ಪಾಪ ನೀಚಯಃ ಶ್ರುತಯಸ್ತ ಪಾಂಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಕೀಟ-ಪತಗಾವಧಯಶ್ಚ ಜೀವಃ
ಯದ್ಧತ್ತ-ಮಾತ್ರ-ವಿಭವ-ಪ್ರಕಟ-ಪ್ರಭಾವಾ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಗೋಪಂ ಅಥವೆಂದ್ರಂ ಅಹೋ ಸ್ವಕರ್ಮ
ಬಂಧಾನುರೂಪ-ಫಲ-ಭಾಜನಮ್ ಆತನೋತಿ
ಕರ್ಮಾಣಿ ನಿರ್ದಹತಿ ಕಿಂತು ಚ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಂ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಯಂ ಕ್ರೋಧ-ಕಾಮ-ಸಹಜ-ಪ್ರಣಯಾದಿ ಭೀತಿ-
ವಾತ್ಸಲ್ಯ-ಮೋಹ-ಗುರು-ಗೌರವ-ಸೇವ್ಯ-ಭಾವೈಃ
ಸಂಚಿಂತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸದೃಶೀಂ ತನುಮಾಪುರೇತೇ
ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಃ ಕಾಂತಃ ಪರಮ-ಪುರುಷಃ ಕಲ್ಪತರವೋ
ದ್ರುಮಾ ಭೂಮಿಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿ-ಗಣ-ಮಯೀ ತೋಯಂ ಅಮೃತಂ
ಕಥಾ ಗಾನಂ ನಾಟ್ಯಂ ಗಮನಂ ಅಪಿ ವಂಶೀ ಪ್ರಿಯ-ಸಖೀ
ಚಿದಾನಂದಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂ ಅಪಿ ತದಾಸ್ವಾದ್ಯಮಪಿ ಚ

ಸ ಯತ್ರ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಃ ಸ್ರವತಿ ಸುರಭಿಭ್ಯಶ್ಚ ಸು ಮಹಾನ್
ನಿಮೇಷಾರ್ಧಾಖ್ಯೋ ವಾ ವ್ರಜತಿ ನ ಹಿ ಯತ್ರಾಪಿ ಸಮಯಃ
ಭಜೇ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಂ ತಂ ಅಹಂ ಇಹ ಗೋಲೋಕಂ ಇತಿ ಯಂ
ವಿದಂತಸ್ತೇ ಸಂತಃ ಕ್ಷಿತಿ-ವಿರಲ-ಚಾರಾಃ ಕತಿಪಯೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು