ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾ-ಸ್ತವ

Śrī Rādhikā-stava (in Kannada)

ರಾಧೇ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವ-ದಯಿತೇ
ಗೋಕುಲ-ತರುಣೀ-ಮಂಡಲ-ಮಹಿತೇ

ದಾಮೋದರ-ರತಿ-ವರ್ಧನ-ವೇಷೇ
ಹರಿ-ನಿಷ್ಕುಟ-ವೃಂದಾ-ವಿಪಿನೇಶೇ

ವೃಷಭಾನುದಧಿ-ನವ-ಶಶಿ-ಲೇಖೇ
ಲಲಿತಾ-ಸಖಿ ಗುಣ-ರಮಿತ-ವಿಶಾಖೇ

ಕರುಣಾಂ ಕುರು ಮಯಿ ಕರುಣಾ-ಭರಿತೇ
ಸನಕ ಸನಾತನ ವರ್ಣಿತ ಚರಿತೇ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಸ್ತೋಕ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇಸ್ಕಾನ ಬೆಂಗಳೂರು