ಶ್ರೀ ರೂಪ ಮಂಜರೀ ಪದ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Kannada)

ಶ್ರೀ-ರೂಪ-ಮಂಜರೀ-ಪದ, ಸೇಇ ಮೋರ ಸಂಪದ,
ಸೇಇ ಮೋರ್ ಭಜನ-ಪೂಜನ
ಸೇಇ ಮೋರ ಪ್ರಾಣ-ಧನ, ಸೇಇ ಮೋರ ಆಭರಣ
ಸೇಇ ಮೋರ್ ಜೀವನೇರ ಜೀವನ

ಸೇಇ ಮೋರ ರಸ-ನಿಧಿ, ಸೇಇ ಮೋರ ವಾಂಛಾ-ಸಿದ್ಧಿ,
ಸೇಇ ಮೋರ್ ವೇದೇರ ಧರಮ
ಸೇಇ ವ್ರತ, ಸೇಇ ತಪ, ಸೇಇ ಮೋರ ಮಂತ್ರ-ಜಪ,
ಸೇಇ ಮೋರ್ ಧರಮ-ಕರಮ

ಅನುಕೂಲ ಹಬೇ ವಿಧಿ, ಸೇ-ಪದೇ ಹೋಇಬೇ ಸಿದ್ಧಿ,
ನಿರಖಿಬೋ ಏ ದುಇ ನಯನೇ
ಸೇ ರೂಪ-ಮಾಧುರೀ-ರಾಶಿ, ಪ್ರಾಣ-ಕುವಲಯ-ಶಶೀ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ ಹಬೇ ನಿಶಿ-ದಿನೇ

ತವಾ ಆದರ್ಶನ-ಅಹಿ, ಗರಲೇ ಜಾರಲೋ ದೇಹಿ,
ಚಿರೋ-ದಿನ ತಾಪಿತ ಜೀವನ
ಹಾ ಹಾ ರೂಪ ಕೋರೋ ದೋಯಾ, ದೇಹೋ ಮೋರೇ ಪದ-ಛಾಯಾ,
ನರೋತ್ತಮ ಲೋಇಲೋ ಶರಣ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು