ಶ್ರೀ ವ್ರಜಧಾಮ-ಮಹಿಮಾಮೃತ

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Kannada)

ಜಯ ರಾಧೇ, ಜಯ ಕೃಷ್ಣ, ಜಯ ವೃಂದಾವನ್
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಗೋಪಿನಾಥ, ಮದನ ಮೋಹನ್

ಶ್ಯಾಮಕುಂಡ, ರಾಧಾಕುಂಡ, ಗಿರಿ-ಗೋವರ್ಧನ್
ಕಾಲಿಂದೀ ಜಮುನಾ ಜಯ, ಜಯ ಮಹಾವನ್

ಕೇಶೀ ಘಾಟ, ಬಂಶೀ-ಬಟ, ದ್ವಾದಶ ಕಾನನ್
ಜಾಹಾ ಸಬ ಲೀಲಾ ಕೋಇಲೋ ಶ್ರೀ ನಂದ-ನಂದನ್

ಶ್ರೀ-ನಂದ-ಯಶೋದಾ ಜಯ, ಜಯ ಗೋಪಾಗಣ್
ಶ್ರೀ ದಾಮಾದಿ ಜಯ, ಜಯ ಧೇನು-ವತ್ಸ-ಗಣ್

ಜಯ ವೃಷಭಾನು, ಜಯ ಕೀರ್ತಿದಾ ಸುಂದರೀ
ಜಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸೀ, ಜಯ ಅಭೀರ-ನಾಗರೀ

ಜಯ ಜಯ ಗೋಪೀಶ್ವರ ವೃಂದಾವನ ಮಾಝ
ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ -ಸಖಾ ಬಟು ದ್ವಿಜ-ರಾಜ

ಜಯ ರಾಮ-ಘಾಟ ಜಯ ರೋಹಿಣೀ-ನಂದನ್
ಜಯ ಜಯ ವೃಂದಾವನ-ವಾಸೀ ಜತ ಜನ್

ಜಯ ದ್ವಿಜ-ಪತ್ನೀ, ಜಯ ನಾಗಕನ್ಯಾಗಣ್
ಭಕ್ತಿತೇ ಜಾಹಾರಾ ಪಾಇಲೋ ಗೋವಿಂದ-ಚರಣ್

ಶ್ರೀ ರಾಸ-ಮಂಡಲ ಜಯ, ಜಯ ರಾಧಾ-ಶ್ಯಾಮ್
ಜಯ ಜಯ ರಾಸಲೀಲಾ ಸರ್ವ-ಮನೋರಾಮ್

ಜಯ ಜಯೋಜ್ಜ್ವಲ-ರಸ-ಸರ್ವ-ರಸ-ಸಾರ್
ಪರಕೀಯಾ ಭಾವೆ ಜಾಹಾ ಬ್ರಜೇತೇ ಪ್ರಚಾರ್

ಶ್ರೀ ಜಾಹ್ನವಾ -ಪಾದ-ಪದ್ಮ ಕೊರಿಯಾ ಸ್ಮರಣ್
ದೀನ ಕೃಷ್ಣ-ದಾಸ ಕೋಹೇ ನಾಮ-ಸಂಕೀರ್ತನ್

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ