ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ-ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ದಯಾ

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Kannada)

ಪರಮ ಕೋರುಣ, ಪಹೂ ದುಇ ಜನ,
ನಿತಾಇ ಗೌರಚಂದ್ರ
ಸಬ ಅವತಾರ-ಸಾರ ಶಿರೋಮಣಿ,
ಕೇವಲ ಆನಂದ-ಕಂದ

ಭಜೋ ಭಜೋ ಭಾಇ, ಚೈತನ್ಯ ನಿತಾಇ,
ಸುದೃಢ ಬಿಶ್ವಾಸ ಕೋರಿ’
ವಿಷಯ ಛಾಡಿಯಾ, ಸೇ ರಸೇ ಮಜಿಯಾ,
ಮುಖೇ ಬೋಲೋ ಹರಿ ಹರಿ

ದೇಖೋ ಓರೇ ಭಾಇ, ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ನಾಇ,
ಏಮೋನ ದೋಯಾಲ ದಾತಾ,
ಪಶು ಪಾಖೀ ಝುರೇ, ಪಾಷಾಣ ವಿದರೇ,
ಶುನಿ’ ಜಾನ್ರ ಗುಣ ಗಾಥಾ

ಸಂಸಾರೇ ಮಜಿಯಾ, ರೋಹಿಲಿ ಪೋಡಿಯಾ,
ಸೇ ಪದೇ ನಹಿಲೋ ಆಶ
ಆಪನ ಕರಮ, ಭುಞ್ಜಾಯೇ ಶಮನ,
ಕಹೋಯೇ ಲೋಚನ-ದಾಸ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು