ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Kannada)

ಚೇತೋ-ದರ್ಪಣ-ಮಾರ್ಜನಂ ಭವ-ಮಹಾ-ದಾವಾಗ್ನಿ-ನಿರ್ವಾಪಣಂ
ಶ್ರೇಯಃ-ಕೈರವ-ಚಂದ್ರಿಕಾ-ವಿತರಣಂ ವಿದ್ಯಾ-ವಧೂ-ಜೀವನಮ್
ಆನಂದಾಂಬುಧಿ-ವರ್ಧನಂ ಪ್ರತಿ-ಪದಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಂ
ಸರ್ವಾತ್ಮ-ಸ್ನಪನಂ ಪರಂ ವಿಜಯತೇ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣ-ಸಂಕೀರ್ತನಮ್

ನಾಮ್ನಾಮ್ ಅಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ-ಸರ್ವ-ಶಕ್ತಿಃ
ತತ್ರಾರ್ಪಿತಾ ನಿಯಮಿತಃ ಸ್ಮರಣೇನ ಕಾಲಃ
ಏತಾದೃಶೀ ತವ ಕೃಪಾ ಭಗವನ್ ಮಮಾಪಿ
ದುರ್ದೈವಂ ಈದೃಶಮ್ ಇಹಾಜನಿ ನಾನುರಾಗಃ

ತೃಣಾದ್ ಅಪಿ ಸುನೀಚೆನ
ತರೋರ್ ಅಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನಾ
ಅಮಾನಿನಾ ಮಾನದೇನ
ಕೀರ್ತನೀಯಃ ಸದಾ ಹರಿಃ

ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರೀಂ
ಕವಿತಾಂ ವಾ ಜಗದ್-ಈಶ ಕಾಮಯೇ
ಮಮ ಜಮ್ಮನಿ ಜನ್ಮ ನೀಶ್ವರೇ
ಭವತಾದ್ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಹೈತುಕೀ ತ್ವಯಿ

ಆಯಿ ನನ್ದ-ತನುಜ ಕಿಂಕರಂ
ಪತಿತಂ ಮಾಂ ವಿಷಮೇ ಭಾವಾಂಬುಧೌ
ಕೃಪಯಾ ತವ ಪಾದ-ಪಂಕಜ-
ಸ್ಥಿತ-ಧೂಲೀ-ಸದೃಶಂ ವಿಚಿಂತಯ

ನಯನಂ ಗಲದ್-ಅಶ್ರು-ಧಾರಯಾ
ವದನಂ ಗದ್ಗದ- ರುದ್ಧಯಾಗಿರಾ
ಪುಲಕೈರ್ ನಿಚಿತಂ ವಪುಃ ಕದಾ
ತವ ನಾಮ-ಗ್ರಹಣೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ

ಯುಗಾಯಿತಂ ನಿಮೇಷೇಣ
ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರಾವೃಷಾಯಿತಮ್
ಶೂನ್ಯಾಯಿತಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ
ಗೋವಿಂದ-ವಿರಾಹೇಣ ಮೇ

ಆಶ್ಲೀಷ್ಯ ವಾ ಪಾದ-ರತಾಂ ಪಿನಷ್ಟು ಮಾಮ್
ಆದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮ-ಹತಾಂ ಕರೋತು ವಾ
ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟೋ
ಮತ್-ಪ್ರಾಣ-ನಾಥಸ್ತು ಸ ಏವ ನಾಪರಃ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ