ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್- ಗೋಸ್ವಾಮಿ-ಅಷ್ಟಕ

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Kannada)

ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೀರ್ತನ- ಗಾನ-ನರ್ತನ-ಪರೌ ಪ್ರೇಮಾಮೃತಾಮ್ಭೋ-ನಿಧೀ
ಧೀರಾಧೀರ-ಜನ-ಪ್ರಿಯೌ ಪ್ರಿಯ-ಕರೌ ನಿರ್ಮತ್ಸರೌ ಪೂಜಿತೌ
ಶ್ರೀ-ಚೈತನ್ಯ-ಕೃಪಾ-ಭರೌ ಭುವಿ ಭುವೋ ಭಾರಾವಹಂತಾರಕೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ನಾನಾ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ವಿಚಾರಣೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಸದ್-ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೌ
ಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತ-ಕಾರಿಣೌ ತ್ರಿ-ಭುವನೇ ಮಾನ್ಯೌ ಶರಣ್ಯಾಕರೌ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಪದಾರವಿಂದ-ಭಜನಾನಂದೇನ ಮತ್ತಾಲಿಕೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಶ್ರೀ-ಗೌರಾಂಗ-ಗುಣಾನುವರ್ಣನ-ವಿಧೌ ಶ್ರದ್ಧಾ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ವಿತೌ
ಪಾಪೋತ್ತಾಪ- ನಿಕೃಂತನೌ ತನು- ಭೃತಾಂ ಗೋವಿಂದ-ಗಾನಾಮೃತೈಃ
ಆನಂದಾಮ್ಬುಧಿ-ವರ್ಧನೈಕ-ನಿಪುಣೌ ಕೈವಲ್ಯ-ನಿಸ್ತಾರಕೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ತೂರ್ಣಮ್ ಅಶೇಷ -ಮಂಡಲ-ಪತಿ-ಶ್ರೇಣೇಂ ಸದಾ ತುಚ್ಛ-ವತ್
ಭೂತ್ವಾ ದೀನ ಗಣೇಶಕೌ ಕರುಣಯಾ ಕೌಪೀನ-ಕನ್ಥಾಶ್ರಿತೌ
ಗೋಪೀ-ಭಾವ-ರಸಾಮೃತಾಬ್ಧಿ-ಲಹರೀ-ಕಲ್ಲೋಲ-ಮಗ್ನೌ ಮುಹುರ್
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಕೂಜತ್-ಕೋಕಿಲ-ಹಂಸ-ಸಾರಸ-ಗಣಾಕೀರ್ಣೇ ಮಯೂರಾಕುಲೇ
ನಾನಾ-ರತ್ನ-ನಿಬದ್ಧ-ಮೂಲ-ವಿಟಪ-ಶ್ರೀ-ಯುಕ್ತ-ವೃಂದಾವನೇ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣಮ್ ಅಹರ್-ನಿಶಂ ಪ್ರಭಜತೌ ಜೀವಾರ್ಥದೌ ಯೌ ಮುದಾ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಸಾಂಖ್ಯಾ-ಪೂರ್ವಕ-ನಾಮ-ಗಾನ- ನತಿಭಿಃ ಕಾಲಾವಸಾನೀ-ಕೃತೌ
ನಿದ್ರಾಹಾರ-ವಿಹಾರಕಾದಿ-ವಿಜಿತೌ ಚಾತ್ಯಂತ-ದೀನೌ ಚ ಯೌ
ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ-ಗುಣ, ಸ್ಮೃತೇರ್ ಮಧುರಿಮಾನಂದೇನ ಸಮ್ಮೋಹಿತೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ರಾಧಾ-ಕುಂಡ-ತಟೇ ಕಲಿಂದ-ತನಯಾ-ತೀರೇ ಚ ವಂಶೀವಟೇ
ಪ್ರೇಮೋನ್ಮಾದ-ವಶಾದ್ ಅಶೇಷ-ದಶಯಾ ಗ್ರಸ್ತೌ ಪ್ರಮತ್ತೌ ಸದಾ
ಗಾಯಂತೌ ಚ ಕದಾ ಹರೇರ್ ಗುಣ-ವರಂ ಭಾವಾಭಿಭೂತೌ ಮುದಾ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಹೇ ರಾಧೇ ವ್ರಜದೇವಿಕೇ ಚ ಲಲಿತೇ ಹೇ ನಂದ ಸೂನೋ ಕುತಃ
ಶ್ರೀ ಗೋವರ್ಧನ ಕಲ್ಪ ಪಾದಪತಲೇ ಕಾಲಿಂದೀ-ವನೇ ಕುತಃ
ಘೋಷಂತಾವಿತಿ ಸರ್ವತೋ ವ್ರಜಪುರೇ ಖೇದೈರ್ ಮಹಾ ವಿಹ್ವಲೌ
ವಂದೇ ರೂಪ-ಸನಾತನೌ ರಘು-ಯುಗೌ ಶ್ರೀ-ಜೀವ-ಗೋಪಾಲಕೌ

ಧ್ವನಿ

  1. ಶ್ರೀ ಅಮಲಾತ್ಮ ದಾಸ ಮತ್ತು ತಂಡ – ಇಸ್ಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರು