అభిధేయాధిదేవ ప్రణామ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Telugu)

దీవ్యద్ వృందారణ్య కల్ప-ద్రుమాధః
శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థౌ
శ్రీమద్ రాధా శ్రీల గోవింద దేవౌ
ష్రేష్ఠాలీభిః సేవ్యమానౌ స్మరామి

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద