ఇష్ట-దేవె విజ్ఞప్తి

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Telugu)

హరి హరి! బిఫలే జనమ గోఙాఇను
మనుష్య-జనుమ పాఇయా, రాధా-కృష్ణ నా భజియా,
జానియా శునియా బిష ఖాఇను

గోలోకేర ప్రేమ-ధన, హరి-నామ-సంకీర్తన
రతి నా జన్మి లో కేనే తాయ్
సంసార-బిషానలే’ దిబా-నిశి హియా జ్వలే,
జుడాఇతే నా కోఇను ఉపాయ్

బ్రజేంద్ర-నందన జేఇ,శచీ-సుత హోఇలో సేఇ,
బలరామ హోఇలో నితాఇ
దీన-హీన జత ఛిలో, హరి-నామే ఉద్దారిలో,
తార శాక్షీ జగాఇ మాధాఇ

హా హా ప్రభు నంద-సుత, వృషభాను-సుతా-జుత,
కోరుణా కరోహో ఏఇ-బారో
నరోత్తమ-దాస కోయ్, నా ఠెేలిహో రాంగా పాయ్,
తోమా బినే కే ఆఛే ఆమార

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు