ఉదిలొ అరుణ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Telugu)

ఉదిలో అరుణ పూరబ-భాగే
ద్విజమణి గోరా అమని జాగే
భకత సమూహ లోఇయా సాథే
గేలా నగర-బ్రాజే

‘తాథై తాథై’ బాజలొ ఖోల్
ఘన ఘన తాహె ఝాజేర రోల్
ప్రేమే ఢలఢల సోణార అంగ
చరణె నూపుర బాజే

ముకుంద మాధవ యాదవ హరి
బోలేన బోలోరె వదన భోరి
మిఛే నిద-బశే గేలో రె రాతి
దివస శరీర సాజే

ఏమన దుర్లభ మానవ దేహో
పాఇయా కి కోరో భావ నా కేహొ
ఏబె నా భజిలె యశోదా సుత
చరమె పోరిబె లాజే

ఉదిత తపన హొఇలె అస్త
దిన గెలో బోలి హొఇబె బ్యస్త
తబె కెనొ ఏబె అలస హోయ్
నా భజ హృదొయ రాజే

జీవన అనిత్య జానహ సార్
తాహె నానా విధ విపద-భార్
నామాశ్రయ కోరి జతనె తుమి
థాకహ ఆపన కాజే

జీవేర కల్యాణ సాధన కామ్
జగతె ఆసిఏ మధుర నామ్
అవిద్యా తిమిర తపన రూపె
హృద్ గగనె బిరాజే

కృష్ణ-నామ-సుధా కోరియా పాన్
జుడాఒ భకతి వినోద-ప్రాణ్
నామ బినా కిఛు నాహికొ ఆరొ
చౌద్ద-భువన మాఝే

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు