ఓహె! వైష్ణవ ఠాకుర

Ohe! Vaiṣṇava Ṭhākura (in Telugu)

ఓహె! వైష్ణబ ఠాకుర దొయార సాగర
ఏ దాసె కోరుణా కోరి’
దియా పద-ఛాయా, శోధో హె ఆ మాయ,
తొమార చరణ ధోరి

ఛయ బెగ దోమి’, ఛయ దోష శోధి’
ఛయ గుణ దేహో’ దాసే
ఛయ సత్సంగ, దేహో’ హె ఆమారే,
బొషెఛి సంగేర ఆశే

ఏకాకీ ఆమార, నాహి పాయ బల
హరి-నామ-సంకీర్తనే
తుమి కృపా కోరి’, శ్రద్ధా-బిందు దియా,
దేహో కృష్ణ-నామ-ధనే

కృష్ణ సె’ తొమార, కృష్ణ దితె పారో,
తొమార శకతి ఆఛె
ఆమి తో’ కాంగాల, ‘కృష్ణ’ ‘కృష్ణ’ బోలి,
ధాఇ తవ పాఛె పాఛె

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు