కబే హ’బే బోలో

Kabe Ha’be Bolo (in Telugu)

కబే హ’ బే బోలో సే-దిన అమార్
(ఆమార్) అపరాధ ఘుచి’, శుద్ధ నామే రుచి,
కృపా-బాలే హ’ బే హృదోయే సంచార్

తృణాధిక హీన, కబే నిజే మాని’,
సహిష్ణుతా-గుణ హృదయేతే ఆని’
సకలే మానద, ఆపని అమానీ,
హో’ యే ఆస్వాదిబో నామ-రస-సార్

ధన జన ఆర, కోబితా-సుందరీ,
బోలిబో నా చాహి దేహో-సుఖ-కరీ
జన్మే జన్మే దాఓ, ఓహే గౌరహరి
అహైతుకీ భక్తి చరణే తోమార్

(కబే) కోరితే శ్రీ-కృష్ణ-నామ ఉచ్చారణ
పులకిత దేహో గద్గద వచన
బైబర్ణ్య-బేపథు హ’ బే సంఘటన,
నిరంతర నేత్రే బ’బే అశ్రు-ధార్

కబే నవద్వీపే, సురధునీ-తటే,
గౌర-నిత్యానంద బోలి’ నిష్కపటె
నాచియా గాఇయా, బేడాఇబో ఛుటే,
బాతులేర ప్రాయ ఛాడియా బిచార్

కబే నిత్యానంద మోరే కోరి’ దోయా’,
ఛాడాఇబో మోర విషయేర మాయా
దియా మోరే నిజ-చరణేర ఛాయా,
నామేర హాటేతే దిబే అధికార్

కినిబో లుటిబో హరి-నామ-రస,
నామ-రసే మతి’ హోఇబో బిబశ
రసేర రసిక-చరణ పరశ,
కోరియా మోజిబో రసే అనిబార్

కబే జీబే దోయా, హోఇబే ఉదోయ,
నిజ-సుఖ భులి’ సుదీన-హృదోయ
భకతివినోద, కోరియా బినోయ,
శ్రీ-ఆజ్ఞా-టహల కోరిబే ప్రచార్

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు