గురుదేవ్

Gurudeva (in Telugu)

గురుదేవ్!
కృపాబిందు దియా, కోరొ ఎఇ దాసె
తృణాపేఖా అతి హీన
సకల సహనే, బల దియా కోరొ,
నిజ-మానే స్పృహ-హీన

సకలె సమ్మాన కోరితె శకతి
దేహో నాథ! జథాజథ
తబె తో గాఇబొ, హరి-నామ-సుఖే
అపరాధ హాబె హతా

కబె హేనొ కృపా, లభియా ఎ జన
కృతార్థ హోఇబె, నాథ
శక్తి-బుద్ధి-హీన, ఆమి అతి దీన
కోరొ మోరె ఆత్మ-సాథ

జోగ్యతా-విచారె కిఛు నా హి పాఇ,
తోమార కరుణా-సార
కరుణా నా హోఇలె కాందియా కాందియా
ప్రాణ నా రాఖిబొ ఆర

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు