గోపీనాథ

Gopīnātha (in Telugu)

భాగ-1

గోపినాథ్, మమ నివేదన శునో
విషయీ దుర్జన, సదా కామ-రత,
కిఛు నాహి మోర గుణ

గోపీనాథ్, ఆమార భరసా తుమి
తోమార చరణే, లోఇను శరణ,
తోమార కింకొర ఆమి

గోపీనాథ్, కెమోనే శోధిబే మోరే
నా జాని భకతి, కర్మే జడ-మతి,
పోడేఛి సంసార-ఘోరే

గోపీనాథ్, సకలి తోమార మాయా
నాహి మమ బల, జ్ఞాన సునిర్మల,
స్వాధీన నహే ఏ కాయా

గోపీనాథ్, నియత చరణే స్థాన
మాగే ఎ పామర, కాన్డియా కాన్డియా,
కొరోహే కరుణా దాన

గోపీనాథ్, తుమి తో’ సకలి పారో
దుర్జనే తారితే, తోమార శకతి,
కే ఆఛే పాపీర ఆరో

గోపీనాథ్, తుమి కృపా-పారాబార
జీవేర కారణే, ఆసియా ప్రపంచే
లీలా కోఇలే సుబిస్తార

గోపీనాథ్, ఆమి కి దోషే దోషీ
అసుర సకల, పాఇలో చరణ,
వినోద థాకిలో బోసి’

భాగ -2

గోపీనాథ్, ఘుచాఓ సంసార-జ్వాలా
అవిద్యా-జాతనా, ఆరో నాహి సహే,
జనమ-మరణ-మాలా

గోపీనాథ్, ఆమి తో’కామేర దాస
విషయ-బాసనా, జాగిఛే హృదొయే,
ఫాడిఛే కరమ ఫాస

గోపీనాథ్, కబే వా జాగిబో ఆమి
కామ-రూప అరి, దూరే తేయాగిబో,
హృదొయే స్ఫురిబే తుమి

గోపీనాథ్ ఆమి తో’తోమార జన
తోమారే, ఛాడియా, సంసార భజిను,
భులియా ఆపన-ధన

గోపీనాథ్, తుమి తో’సకలి జానో
ఆపనార జనే, దణ్డియా ఏఖనో
శ్రీ-చరణే, దేహో స్థానో

గోపీనాథ్, ఏఇ కి, విచార తబ
బిముఖ దేఖియా, ఛాడో నిజ-జనే,
న కోరో’కరుణా-లబ

గోపీనాథ్, ఆమి తో మూరఖ అతి
కిసే భాలో హోయ, కభు నా బుఝిను,
తాఇ హేనో మమ గతి

గోపీనాథ్, తుమి తో’పణ్డిత-బర
మూఢేర మంగల, తుమి అన్వేషిబే
ఏ దాసే నా భావో’పర

భాగ -3

గోపీనాథ్, ఆమార ఉపాయ నాఇ
తుమి కృపా కోరి’, ఆమారె లోఇలే,
సంసారే ఉద్దార పాఇ

గోపీనాథ్, పోడేఛి మాయార ఫేరే
ధన, దార, సుత, ఘిరేఛే ఆమారే,
కామేతే రేఖేఛే జేరే

గోపీనాథ్, మన జే పాగల మోర
నా మానే శాసన, సదా అచేతన,
విషయే రో’యేఛే ఘోర

గోపీనాథ్, హార జే మేనేఛి ఆమి
అనేక జనత, హోఇలో బిఫల,
ఏఖనో భరసా తుమి

గోపీనాథ్, కేమోనే హోఇబే గతి
ప్రబల ఇంద్రియ బోశీ-భూత మన,
నా ఛాడే విషయ-రతి

గోపీనాథ్, హృదోయే బోసియా మోర
మనకే శమియా, లహో నిజ పానే,
ఘుచిబే విపద ఘోర

గోపీనాథ్, అనాథ దేఖియా మోరే
తుమి, హృషికేశ, హృషీక దమియా,
తారో’హే సంసృతి-ఘోరే

గోపీనాథ్, గలాయ లేగేఛే ఫాస
కృపా-ఆసి ధోరి’, బంధన ఛేదియా,
వినోదే కోరోహో దాస

ధ్వని

  1. భాగ-1 – శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు