గౌర-ఆరతి

Gaura-ārati (in Telugu)

(కీబ)జయ జయ గోరాచాందేర్ ఆరతి కో శోభా
జాహ్నవీ-తట-వనే జగ-మన-లోభా

దఖిణె నీతాఇచాంద్, బామే గదాధర
నికటే అద్వైత, శ్రీనివాస ఛత్రధర

బోసియాఛే గోరాచాంద రత్న-సింహాసనే
ఆరతి కోరెన్ బ్రహ్మా-ఆది దేవ-గణే

నరహరి-ఆది కోరి ‘ చామర ఢులాయ
సంజయ ముకుంద బాసు ఘోషాది గాయ

శంఖ బాజే ఘంటా బాజే బాజే కరతాల
మధుర మృదంగ బాజే పరమ రసాల

బహు కోటి చంద్ర జిని ‘ వదన ఉజ్జ్వల
గల-దేశే బన-మాలా కోరె ఝలమల

శివ-శుక-నారద ప్రేమే గదగద
భకతివినోద దేఖే గోరార సంపద

ధ్వని

  1. శ్రీ స్తోక కృష్ణ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు