జయ రాధా-మాధవ

Jaya Rādhā-Mādhava (in Telugu)

(జయ) రాధా-మాధవ (జయ) కుంజవిహారీ
(జయ) గోపి-జన-వల్లభ (జయ) గిరివరధారీ
(జయ) యశోదానందన, (జయ) వ్రజజనరంజన,
(జయ) యమునా-తీర వన-చారీ

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద