జీవ్ జాగొ

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Telugu)

జీవ్ జాగో జీవ్ జాగో, గౌరచాంద బోలే
కోత నిద్రా జాఒ మాయా పిశాచీర-కోలే

భజిబొ బోలియా ఎసె సంసార-భితరే
భులియా రోహిలె తుమి అవిద్యార భరే

తొమారె లొఇతె ఆమి హొఇను అవతార
ఆమి బినా బంధు ఆర కె ఆఛె తొమార

ఏనెఛి ఔషధి మాయా నాశిబారొ లాగి
హరి-నామ మహా-మంత్ర లఓ తుమి మాగి

భకతి వినోద ప్రభు చరణే పడియా
సెఇ హరినామ మంత్ర లొఇలొ మాగియా

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు