తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర

Tumi Sarveśvareśvara (in Telugu)

తుమి సర్వేశ్వరేశ్వర, బ్రజేంద్ర-కుమార
తోమార ఇచ్ఛాయ విశ్వే సృజన సంహార

తవ ఇచ్ఛా-మతో బ్రహ్మా కొరేన సృజన
తవ ఇచ్ఛా-మతో విష్ణు కొరేన పాలన

తవ ఇచ్ఛా మతే శివ కొరేన సంహార
తవ ఇచ్ఛా మతే మాయా సృజే కారాగార

తవ ఇచ్ఛా-మతే జీవేర్ జనమ-మరణ
సమృద్ధి-నిపాత దుఃఖ సుఖ-సంఘటన

మిఛే మాయా-బద్ధ జీవ ఆశా-పాశే ఫిరే ‘
తవ ఇచ్ఛా బినా కిఛు కోరితే నా పారే

తుమి తొ’ రఖక ఆర్ పాలక ఆమార
తోమార చరణ బినా ఆశా నాహి ఆర

నిజ-బల-చేష్టా-ప్రతి భరసా ఛాడియా
తోమార ఇచ్ఛాయ్ ఆఛి నిర్భర కోరియా

భకతివినోద అతి దీన అకించన
తోమార ఇచ్ఛాయ్ తా ‘ ర జీవన మరణ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు