నామ-సంకీర్తన

Nāma-saṅkīrtana (in Telugu)

హరి హరయే నమః కృష్ణ యాదవాయ నమః
యాదవాయ మాధవాయ కేశవాయ నమః

గోపాల గోవింద రామ శ్రీ మధుసూదన
గిరిధారీ గోపీనాథ మదన-మోహన

శ్రీ చైతన్య-నిత్యానంద-శ్రీ అద్వైత-సీతా
హరి గురు వైష్ణవ భాగవత గీతా

శ్రీ-రూప సనాతన భట్ట రఘునాథ్
శ్రీ జీవ గోపాల-భట్ట దాస రఘునాథ్

ఏఇ ఛాయ్ గోసాఇర్ కోరి చరణ వందన్
జాహా హోఇతె బిఘ్న-నాశ్ అభీష్ట-పూరణ్

ఏఇ ఛయ్ గోసాఇ జార్ ముఇ తార్ దాస్
తా సబార పద-రేణు మోర పంచ-గ్రాస్

తాదేర చరణ-సెబి-భక్త-సనె బాస్
జనమె జనమె హోయ్ ఏఇ అభిలాష్

ఏఇ ఛయ్ గోసాఇ జబె బ్రజె కొఇలా బాస్
రాధా-కృష్ణ-నిత్య-లీలా కొరిలా ప్రకాశ్

ఆనందే బోలో హరి భజ బృందావన్
శ్రీ-గురు-వైష్ణవ-పదే మజాఇయా మన్

శ్రీ-గురు-వైష్ణవ-పాద-పద్మ కోరి ఆశ్
నామ-సంకీర్తన కోహె నరోత్తమ దాస్

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు