ప్రయోజనాధిదేవ ప్రణామ

Prayojanādhideva praṇāma (in Telugu)

శ్రీమాన్ రాస రసారంభీ వంశీవట తటస్థితః
కర్షన్ వేణుస్వనైర్ గోపీర్ గోపీనాథః శ్రీయేऽస్తునః

ధ్వని

  1. శ్రీల ప్రభుపాద