భోగ-ఆరతి

Bhoga-ārati (in Telugu)

భజ భకత-వత్సల శ్రీ-గౌరహరి
శ్రీ-గౌరహరి సోహి గోష్ఠ-విహారీ,
నంద-జశోమతీ-చిత్త-హారీ

బేలా హో ‘ లో, దామోదర, ఆఇస ఏఖానో
భోగ-మందిరే బోసి’ కోరహో భోజన

నందేర నిదేశే బైసే గిరి-వర-ధారీ
బలదేవ-సహ సఖా బైసే సారి సారి

శుక్తా-శాకాది భాజి నాలితా కుష్మాణ్డ
డాలి డాల్నా దుగ్ధ-తుంబీ దధి మోచా-ఖండ

ముద్గ-బోడా మాష-బోడా రోటికా ఘృతాన్న
శష్కులీ పిష్టక ఖీర్ పులి పాయసాన్న

కర్పూర అమృత-కేలి రంభా ఖీర-సార
అమృత రసాలా, ఆమ్ల ద్వాదశ ప్రకార

లుచి చిని సర్పూరీ లాడ్డు రసాబలీ
భోజన కోరేన కృష్ణ హో ‘యో కుతూహలీ

రాధికార పక్క అన్న వివిధ వ్యంజన
పరమ ఆనందే కృష్ణ కోరేన భోజన

ఛలే-బలే లాడ్డు ఖాయ్ శ్రీ-మధుమంగల
బగల బాజాయ్ ఆర దేయ హరి-బోలో

రాధికాది గుణే హేరి’ నయనేర కోణే
తృప్త హో ‘యే ఖాయ్ కృష్ణ జశోదా-భవనే

భోజనాంతే ప్రియే కృష్ణ సుబాసిత బారి
సబే ముఖ ప్రఖాలోయ్ హో ‘యే సారి సారి

హస్త-ముఖ ప్రఖాలియా జత సఖా-గుణే
ఆనందే బిశ్రామ కోరే బలదేవ-సనే

జమ్బుల రసాల ఆనే తామ్బుల -మసాలా
తాహా ఖేయే కృష్ణ-చన్ద్ర సుఖే నిద్రా గేలా

బిశాలాఖ శిఖి-పుచ్ఛ-చామర ఢులాయ
ఆపూర్బ శయ్యాయ కృష్ణ సుఖే నిద్రా జాయ

జశోమతీ-ఆజ్ఞా పే’యే ధనిష్ఠా-ఆనీతో
శ్రీకృష్ణ-ప్రసాద రాధా భుంజే హో’యే ప్రీతో

లలితాది సుఖీ-గుణ అవశేష పాయ
మనే మనే సుఖే రాధా-కృష్ణ-గుణ గాయ

హరి లీలా ఏక్-మాత్ర జాహార ప్రమోద
భోగారతి గాయ్ ఠాకుర్ భకతివినోద

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు