మానస దేహ గేహ

Mānasa Deha Geha (in Telugu)

మానస, దేహ, గేహ, జో కిఛు మోర్
అర్పిలు తువా పదే, నన్ద-కిశోర్

సంపుదే విపదే, జీవనే-మరణే
దాయ్ మమ గేలా, తువా ఓ-పద బరణే

మారోబి రాఖోబి-జో ఇచ్ఛా తోహారా
నిత్య-దాస ప్రతి తువా అధికారా

జన్మాఓబి మోఏ ఇచ్ఛాజది తోర్
భక్త-గృహే జని జన్మ హఉ మోర్

కీట-జన్మ హఉ జథా తువా దాస్
బహిర్-ముఖ బ్రహ్మ-జన్మే నాహి ఆశ్

భక్తి-ముక్తి-స్పృహా విహీన జే భక్త
లబైతే తాకో సంగ అనురక్త

జనక, జననీ, దయిత, తనయ్
ప్రభు, గురు, పతి-తుహూ సర్వ-మోయ్

భకతివినోద కోహే శునో కాన!
రాధా-నాథ! తుహు హామార పరాణ

ధ్వని

  1. శ్రీ అమలాత్మ దాస మరియు భక్తులు – ఇస్కాన్ బెంగళూరు